Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa jaj kurzych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510026335-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18-400 Łomża
Ulica
Czerwony Bór
Nr telefonu
086 215 35 83
Email
zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Strona www
www.sw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510026335-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Zakład Karny Czerwony Bór 2: Dostawa jaj kurzych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 664675-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny Czerwony Bór 2, Krajowy numer identyfikacyjny 45109521500000, ul. Czerwony Bór  2, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 086 215 35 83, e-mail zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, faks 086 215 35 83 wew. 510.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zakład karny - jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jaj kurzych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DKW.2232.13.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa jaj kurzych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przez okres 12 miesięcy w ilościach według poniższego zestawienia: - jaja kurze - 120 000szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 03142500-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa jaj kurzych do ZK w Czerwonym Borze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa CYTRUS 2 Jarosław Dzwonkowski
Email wykonawcy: cytruspisz@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 39A
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: