Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprzedaż i dostawa soli drogowej w ilości 1 000 ton na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych ? zwalczanie śliskości na...

lubelskie, Bełżyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510026212-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-200 Bełżyce
Ulica
Żeromskiego
Nr telefonu
081 5162475, 5162885
Email
przetargi@zdplublin.pl
Strona www
www.zdplublin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510026212-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach: Sprzedaż i dostawa soli drogowej w ilości 1 000 ton na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych - zwalczanie śliskości na drogach powiatowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505914-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Krajowy numer identyfikacyjny 43102926300000, ul. Żeromskiego  3, 24-200  Bełżyce, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 5162475, 5162885, e-mail przetargi@zdplublin.pl, faks 815 162 478.
Adres strony internetowej (url): www.zdplublin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa soli drogowej w ilości 1 000 ton na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych - zwalczanie śliskości na drogach powiatowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BiZP. 2720-01/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa soli drogowej w ilości 1 000 ton na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych - zwalczanie śliskości na drogach powiatowych. 2. Sprzedaż i dostawa ok. 1 000 ton soli drogowej luzem dla potrzeb ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach. Dostawy realizowane do Obwodów Drogowych:a)Nr 1 w Bełżycach - ok. 400 ton, b) Nr 2 w Bychawie - ok. 300 ton, c) Nr 3 w Garbowie - ok. 300 ton. Dostawy w miarę potrzeb Zamawiającego, z załadunkiem, wyładunkiem oraz transportem Wykonawcy do Obwodów Drogowych w Bełżycach, Bychawie i Garbowie. Zamawiający zastrzega dostawy sukcesywne w terminie zgodnym z pkt. 4 SIWZ i § 2 wzoru umowy, oraz płatność za realizację zamówienia zgodnie z zapisami § 5 wzoru umowy. Głowne wymagania dla soli drogowej stosowanej w Polsce określa norma PN-86/C 84081/02:1998, Norma PN-EN-9321-I:1999. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego towaru w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na w/w materiały przewidziane do dostawy w zależności od oferowanych cen jednostkowych i możliwości finansowych Zamawiającego. Niewykorzystanie pełnego zakresu ilościowo - asortymentowego, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Kierowników Obwodów Drogowych, z 2-dniowym wyprzedzeniem. 3.Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania: Kod CPV: 34927100-2 Sól drogowa. 4. Materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub specyfikacjami technicznymi stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34927100-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 246000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Usług WOJTEX Wociech Pasich
Email wykonawcy: sprzedaz@soldrogowa.pl
Adres pocztowy: ul. Junacka 25/2
Kod pocztowy: 20-237
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 280440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 473550.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: