Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zamówienie na dostawy różnych art. spożywczych (przyprawy, warzywa konserwowe) do AŚ w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510026211-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
31-155 Kraków
Ulica
ul. Montelupich
Nr telefonu
126 345 077
Email
as_krakow@sw.gov.pl
Strona www
www.zp.sw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510026211-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Areszt Śledczy: Zamówienie na dostawy różnych art. spożywczych (przyprawy, warzywa konserwowe) do AŚ w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505477-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Areszt Śledczy, Krajowy numer identyfikacyjny 35114186900000, ul. ul. Montelupich  7, 31-155  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 345 077, e-mail as_krakow@sw.gov.pl, faks 126 335 354.
Adres strony internetowej (url): www.zp.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie na dostawy różnych art. spożywczych (przyprawy, warzywa konserwowe) do AŚ w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/D/Kw-Ż/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje artykuły: Część I - różne produkty spożywcze 15800000-6 oraz 15300000-1: 1. Bazylia suszona w opakowaniach do 1 kg - 30 kg 2. Bulion drobiowy w opakowaniach od 5 do 10 kg - 800 kg 3. Bulion jarzynowy w opakowaniach od 5 do 10 kg - 400 kg 4. Chrzan tarty w opakowaniach do 1 kg - 700 kg 5. Cukier kryształ w opakowaniach do 1 kg - 7 500 kg 6. Cukier wanilinowy w opakowaniach do 1 kg - 50 kg 7. Cynamon mielony w opakowaniach do 1 kg - 150 kg 8. Czosnek granulowany w opakowaniach do 1 kg - 100 kg 9. Herbata czarna granulowana (luz) w opakowaniach od 1 do 10 kg - 550 kg 10. Kawa zbożowa w opakowaniach od 1 do 10 kg - 1 000 kg 11. Kminek w opakowaniach do 1 kg - 60 kg 12. Koper suszony w opakowaniach do 1 kg - 150 kg 13. Kwasek cytrynowy w opakowaniach do 1 kg - 60 kg 14. Liść laurowy w opakowaniach do 1 kg - 50 kg 15. Majeranek w opakowaniach do 1 kg - 50 kg 16. Majonez w opakowaniach plastikowych lub szklanych do 1 kg - 1 000 kg 17. Mieszanka warzyw suszonych w opakowaniach do 5 kg - 2 000 kg 18. Musztarda w opakowaniach plastikowych do 1 kg - 700 kg 19. Natka pietruszki suszona w opakowaniach do 1 kg - 150 kg 20. Ocet w opakowaniach od 500 ml do 1 l - 900 l 21. Papryka mielona w opakowaniach do 1 kg - 100 kg 22. Pieprz mielony w opakowaniach do 1 kg - 180 kg 23. Proszek do pieczenia w opakowaniach do 1 kg - 30 kg 24. Przyprawa do zupy w płynie w opakowaniach do 1 l - 1 800 l 25. Przyprawa typu Vegeta w opakowaniach do 1 kg - 1 400 kg 26. Sól czosnkowa w opakowaniach do 5 kg - 170 kg 27. Sól jodowana warzona w opakowaniach do 1 kg - 2 400 kg 28. Syrop owocowy w opakowaniach od 3 do 5 l - 900 l 29. Ziele angielskie całe w opakowaniach do 1 kg - 80 kg 30. Zupa pieczarkowa w proszku w opakowaniach do 5 kg - 1 300 kg 31. Żurek w płynie w butelkach 500 ml - 1 200 l Część II - owoce, warzywa i podobne produkty 15300000-1: 1. Fasolka szparagowa zielona konserwowa w opakowaniach do 1 kg - 500 kg 2. Groszek konserwowy w opakowaniach od 300 do 500 g - 900 kg 3. Kapusta czerwona konserwowa w opakowaniach 800 g - 5 kg - 600 kg 4. Koncentrat pomidorowy 30 % w opakowaniach do 1 kg - 3 700 kg 5. Kukurydza konserwowa w opakowaniach od 300 do 500 g - 1 000 kg 6. Leczo pieczarkowe w opakowaniach od 1 do 5 kg - 900 kg 7. Papryka konserwowa w opakowaniach do 1 kg - 800 kg 8. Sałatka wielowarzywna w opakowaniach od 800 g do 5 kg - 1 000 kg 9. Szczaw konserwowy w opakowaniach do 1 kg - 800 kg 1. Ww. artykuły muszą odpowiadać Polskiej Normie lub normom zawartym w klasyfikacjach ujętych w ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 997 ze zmianami). 2. Ilości szacunkowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od stanu zaludnienia w jednostce. 3. Ze względu na cechy produktu, art. 30 ust. 9 pkt1 ustawy prawo zamówień publicznych nie dotyczy przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: przyprawy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108512.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wytwórnia Koncentratów Spożywczych DORO
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Młyńska 30
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80434.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 80434.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100023.70
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: warzywa konserwowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40870.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FH GRACJA Jolanta Zdunek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 13
Kod pocztowy: 98-354
Miejscowość: Siemkowice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34163.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34163.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38120.22
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie