Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Aneta Mazurek-Kleszcz, FIRMA MARIUSZ Aneta Mazurek-Kleszcz, Łąkowa 27, 21-300 Radzyń Podlaski kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim? dostawa owoców i warzyw świeżych

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550026404-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-072 Lublin
Ulica
Lubomelska
Nr telefonu
081 5245108/09 w.13
Email
m.gering@ohp.pl
Strona www
lubelska.ohp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550026404-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Lublin: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim- dostawa owoców i warzyw świeżych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 00700346700000, ul. Lubomelska  1-3, 20-072  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 5245108/09 w.13, e-mail m.gering@ohp.pl, faks 081 5245108/09.
Adres strony internetowej (url): lubelska.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: lubelska.ohp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim- dostawa owoców i warzyw świeżych
Numer referencyjny  LWK.OSiW.RP.270.33.2018. WR.II
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych [artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu. Produkty dostarczane powinny posiadać odpowiednio długi termin ważności (nie krótszy, niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia)] do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim- dostawa owoców i warzyw świeżych
II.5) Główny Kod CPV: 15300000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dniu 30.11.2018r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim - 12 części tj.: część I - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych część II - dostawa owoców i warzyw świeżych część III - dostawa olejów, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych część IV - dostawa produktów mleczarskich część V - dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych część VI - dostawa różnych produktów spożywczych - pozostałych część VII - dostawa napojów bezalkoholowych część VIII - dostawa produktów zwierzęcych, mięs i produktów mięsnych część IX - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich. część X - dostawa świeżego drobiu - schłodzonego, przewożonego w lodzie, przechowywanego w temperaturze max 5oC min.2oC część XI - dostawa produktów mrożonych część XII - dostawa owoców i warzyw przetworzonych W dniu. 10.12.2018r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 3 oferty obejmujące 9 części. Na 3 części nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione w następujących częściach: część I - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych część II - dostawa owoców i warzyw świeżych część XI - dostawa produktów mrożonych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz 1986). W związku z tym Zamawiający w dniu 10.12.2018 r. unieważnił postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. W dniu 7.01.2019r. zamawiający wszczął postępowanie w trybie z wolej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 4) w części dostawa owoców i warzyw świeżych

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Aneta MAzurek - Kleszcz Firma MAriusz,  ,  Gwardii 4a,  21-300,  Radzyń Podlaski,  kraj/woj. lubelskie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: