Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne świdczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni

dolnośląskie, Bogatynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-02-2019
Numer ogłoszenia
513183-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-920 Bogatynia
Ulica
Wyczółkowskiego
Nr telefonu
757 739 338,
Email
zamowieniapubliczne@zozbogatynia.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 513183-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni: Sukcesywne świdczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, krajowy numer identyfikacyjny 23002192300000, ul. Wyczółkowskiego  15 , 59-920  Bogatynia, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 739 338, , e-mail zamowieniapubliczne@zozbogatynia.pl, , faks 757 739 338.
Adres strony internetowej (URL): www.zozbogatynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zozbogatynia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Sekretariat Szpitala Gminnego ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne świdczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni
Numer referencyjny: ZP 271-N1/01/II/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni zgodnie z Wykazem badań wymaganych przez Zamawiającego. Wykaz badań laboratoryjnych stanowi Załącznik Nr II.2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - jego zakres rzeczowy i ilościowy, opis warunków granicznych dla metod wykonywania poszczególnych badań stanowi Załącznik Nr II.1 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w drodze niniejszego postępowania przedstawi Zamawiającemu "Wykaz badań możliwych do wykonania ponad zakres graniczny" i stanie się ten wykaz załącznikiem do umowy wyłonionej w drodze niniejszego postępowania. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewniał przez 24 godziny wykonywanie badań laboratoryjnych wymienionych w "Wykazie badań wymaganych - zakres graniczny" stanowiący Załącznik Nr II.1 do SIWZ i późniejszej umowy. 5. Wykonawca musi realizować przedmiot zamówienia przy udziale zatrudnionego wykwalifikowanego personelu medycznego - diagnostów laboratoryjnych, wpisanych na listę Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) oraz personelu średniego spełniającego wymagania zawodowe w zakresie niniejszego zamówienia. 6. Wykonawca, w zakresie wykonywania zamówienia, musi posiadać niezbędny sprzęt laboratoryjny, który ma wszystkie aktualne wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym. 7. Materiał do badania pobierany będzie przez personel Zamawiającego na jego koszt w ustalonych godzinach. Materiał ten zostanie odpowiednio przygotowany dla Wykonawcy wg zaleceń, wymagań opisanych przez Wykonawcę i przedstawionych w ofercie zgodnie ze szczegółowymi warunkami wykonania umowy i późniejszej umowy wyłonionej w drodze niniejszego postępowania. 8. Zamawiający wymaga, aby materiał do badania odbierany był przez Wykonawcę z Laboratorium Szpitala Gminnego z siedzibą ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca materiał do badania odbierał od Zamawiającego od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach: 11:00 -12:00. 10. Wykonawca na własny koszt oraz na konkretne zlecenie Zamawiającego dostarczać będzie przez cały okres obowiązującej umowy: - Podłoża do hodowli krwi dla dorosłych i dzieci w warunkach tlenowych i beztlenowych - Podłoża transportowo-namnażające do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych - Inne specjalistyczne podłoża niezbędne do wykonania badań, będących przedmiotem niniejszego postępowania. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wraz z ofertą jako Załącznik Nr VII do OFERTY - Szczegółowy opis warunków realizacji umowy w zakresie sposobu przygotowania pacjenta do badania, zasady pobierania materiału do badania, trwałość próby oraz sposób jej przechowywania do czasu przesłania do laboratorium Wykonawcy, warunki transportu, który po akceptacji i uzupełnieniu potrzebnych informacji stanie się Załącznikiem do umowy wyłonionej w drodze postępowania. 12. Przygotowany przez Wykonawcę i dołączony do oferty Szczegółowy opis warunków realizacji umowy przedstawi szczegółowe zasady wykonywania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 13. Szczegółowy opis warunków realizacji umowy, przygotowany przez Wykonawcę, powinien przedstawiać szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia tj. usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, a w szczególności: - Miejsce wykonywania badań (nazwa i adres laboratorium); - Warunki graniczne dla metod wykonywania niektórych z badań ; - Zalecenia dotyczące przygotowania materiału do badań; - Przechowywanie próbek do czasu wykonania badań; - Transportu i zabezpieczenia próbek na czas transportu; - Wzoru obowiązujących skierowań; - Warunki przygotowania pacjenta do badania; - Zasady zlecania badań laboratoryjnych; - Zasady pobierania, przechowywania i transport materiału do badań; - Metody wykonywania badań i przekazywania wyników; - Przechowywanie materiału biologicznego do badań; - Procedurę transportu materiału biologicznego do badań.

II.5) Główny kod CPV: 71900000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 295990,52
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga załączenia do oferty Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zaświadczenia o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga załączenia do oferty Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług do kwoty 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy zł), w tym w wysokości 46.500,00 EUR (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset EUR) na jedno zdarzenie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Wypełnione i podpisane "Wymogi graniczne dla badan laboratoryjnych" - dotyczące zamówienia, o którego udzielenie ubiega się Wykonawca - Zał. Nr II.1; 3. Wypełniony i podpisany "Wykaz badań wymaganych - zakres graniczny" - dotyczący zamówienia, o którego udzielenie ubiega się Wykonawca - Zał. Nr II. 2; 4. Wypełnione i podpisane "Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu"- Zał. Nr III; 5. Wypełnione i podpisane "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Zał. Nr IV; 6. Wypełnione i podpisane "Oświadczenie o przynależności do spółki kapitałowej" - Zał. Nr V; 7. Wypełnione i podpisane "Oświadczenie Wykonawcy, że jako podmiot bierze udział w kontrolach wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnych wraz z kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem certyfikatów uczestnictwa w kontrolach jakości w latach 2015-2017 - Zał. Nr VI; 8. Opracowane przez Wykonawcę Szczegółowe warunki realizacji umowy - Zał. Nr VII; 9. Wypełniony i parafowany "Projekt Umowy" - Zał. Nr VIII; 10. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych; 11. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług do kwoty 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy zł), w tym w wysokości 46.500,00 EUR (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset EUR) na jedno zdarzenie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
ODLEGŁOŚĆ (w km) nie więcej niż 82 km od Zamawiającego tj. od ul. Szpitalnej 16, 59-920 Bogatynia do miejsca wykonywania przez Wykonawcę badań laboratoryjnych oznaczonych cyfrą 1 i 1/CITO, o których mowa w Załączniku nr II.2 "Wykaz badań laboratoryjnych - zakres graniczny"20,00
ODLEGŁOŚĆ (w km) nie więcej niż 200 km od Zamawiającego tj. od ul. Szpitalnej 16, 59-920 Bogatynia do miejsca wykonywania przez Wykonawcę badań laboratoryjnych oznaczonych cyfrą 2/CITO, 3/CITO; 4; TOK; G, o których mowa w Załączniku nr II.2 "Wykaz badań laboratoryjnych - zakres graniczny"20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach niżej wymienionych: 1) zmiany ilości przedmiotu zamówienia; 2) zmiany jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia; 3) wprowadzony zostanie na rynek przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony; 4) nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium; 5) nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem; 6) nastąpi zmiana sposobu wykonywania badań diagnostycznych; 7) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych; 8) w wyniku zmiany umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań diagnostycznych; 9) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; 10) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa; 3. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa wyżej, Zamawiający bądź Wykonawca, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia, powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w terminie do 7 dni od daty w/w powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie