Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW ANBUD Anna Twardochleb, ul. Kamienna 2, 59-600 Lwówek Śl. kraj/woj. dolnośląskie
Firma Handlowo-Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek, ul. Kargula i Pawlaka 14, 59-623 Lubomierz kraj/woj. dolnośląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"

dolnośląskie, Świeradów-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-03-2019
Numer ogłoszenia
517490-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. 11-go Listopada
Nr telefonu
757 816 471
Email
zp@swieradowzdroj.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 517490-N-2019 z dnia 2019-02-22 r.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35 , 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (URL): www.swieradowzdroj.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w fomie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego , w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz.1529 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej Adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój
Adres:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"
Numer referencyjny: OGMiI.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój". 2.Zakres zadania obejmuje: Zadanie nr 1 - drogi gminne: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1300 m?, b) regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do fi 600 w nawierzchni jezdni i chodników z naprawą nawierzchni w obrębie studni po regulacji - 10 szt. c) regulacja wysokościowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w nawierzchni jezdni z naprawą w obrębie kratek po regulacji - 10 szt. Zadanie nr 2 - drogi wojewódzkie nr 358 i 361: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1500 m?, b) naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez uszczelnienie emulsjami np. szwa lub innych spękań w ilości ok. 500 mb.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie: Zadanie nr 1 - drogi gminne: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1300 m?, b) regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do fi 600 w nawierzchni jezdni i chodników z naprawą nawierzchni w obrębie studni po regulacji - 10 szt. c) regulacja wysokościowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w nawierzchni jezdni z naprawą w obrębie kratek po regulacji - 10 szt. Zadanie nr 2 - drogi wojewódzkie nr 358 i 361: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1500 m?, b) naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez uszczelnienie emulsjami np. szwa lub innych spękań w ilości ok. 500 mb.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia - od dnia udzielenia zlecenia przez Zamawiającego do 31.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac nastąpi na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, a " Termin przystąpienia do realizacji zamówienia (T)" stanowi kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 2.Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany będzie w załączniku 1a do SIWZ (lub inny o podobnej treści) pn.: "Termin przystąpienia do realizacji zamówienia (T )" złożyć oświadczenie, w którym zaproponuje termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, liczony od dnia udzielenia zlecenia przez Zamawiającego. 3.W ramach kryterium "Termin przystąpienia do realizacji zamówienia (T )" Zamawiający przyznaje punkty w skali od 0 do 40, w następujący sposób : a) 40 punktów otrzymuje oferta, w której wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania zamówienia w terminie 2 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego drogą elektroniczną, b) 30 punktów otrzymuje oferta, w której wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania zamówienia w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego drogą elektroniczną, c) 20 punktów otrzymuje oferta, w której wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania zamówienia w terminie 4 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego drogą elektroniczną, a) 10 punktów otrzymuje oferta, w której wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania zamówienia w terminie 5 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego drogą elektroniczną, c) 0 punktów otrzymuje oferta, w której wykonawca : - zobowiązuje się przystąpić do wykonywania zamówienia w terminie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego drogą elektroniczną lub - wykonawca nie złożył wraz z ofertą dodatkowego oświadczenia Wykonawcy dotyczącego "Terminu przystąpienia do realizacji zamówienia (T )" - lub nie zobowiązał się przystąpić do wykonywania zamówienia w terminie 5 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego drogą elektroniczną. 4.Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę wykonania zadania i zgłoszenia tej czynności w siedzibie Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyc wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
Termin przystąpienia do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: a) uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć, b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się w umowie zmiany terminu, zakresu, ilości i wysokości płatności, wysokości wynagrodzenia, sposobu wykonania zamówienia. 2. Zakres dopuszczalnych zmian: a) konieczności zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca i Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie to miało na przebieg realizacji zamówienia, b) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia co którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, c) działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania zamówienia, d) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.ef) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT. Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu warunków atmosferycznych utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, czasu niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia, lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, działaniu siły wyższej, trwaniu nietypowych warunków atmosferycznych, trwaniu warunków geotechnicznych lub geologicznych, podjęciu działań związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom o których mowa ?.(e), d)), trwaniu przerw w wykonywaniu zamówienia. e) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy - zmiany technologicznie spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: ? pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji, ? konieczności wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym prawie. f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań. g) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w treści umowy, h) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie wymienionych w treści umowy, i) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego, j) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac określonych niniejszą umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a rzeczywistym zakresem wykonanych prac, k) w przypadku wystąpienia niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych dla okresu i miejsca wykonywanych robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB., l) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, m) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, n) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych Podwykonawcy. o) w przypadku zwiększenia zakresu zadań i środków finansowych na ten cel, które zostały przewidziane jako zamówienie z wolnej ręki. 3. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu: a) obniżenia jakości elementu przedmiotu umowy. W tym przypadku obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalne do stopnia obniżenia wartości estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości elementu robót nie pozbawia Zamawiającego prawa do rękojmi za ten element przedmiotu umowy, b) w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego przedmiot umowy. 4. Wszystkie powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 6. Strony z powodów, jakie mogą mieć wpływać na zmianę terminu wykonywania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-11, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: DROGI GMINNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - drogi gminne: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1300 m?, b) regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do fi 600 w nawierzchni jezdni i chodników z naprawą nawierzchni w obrębie studni po regulacji - 10 szt. c) regulacja wysokościowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w nawierzchni jezdni z naprawą w obrębie kratek po regulacji - 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
Termin przystąpienia do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: DROGI WOJEWÓDZKIE NR 358 I 361
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 - drogi wojewódzkie nr 358 i 361: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1500 m?, b) naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez uszczelnienie emulsjami np. szwa lub innych spękań w ilości ok. 500 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
Termin przystąpienia do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie