Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynkach mieszkaln. poł. w Szczecinie.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-04-2019
Numer ogłoszenia
33894151
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
JODŁOWA 7A
Osoba kontaktowa
SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7 A w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie przy:
Zadanie 1, ul. Witkiewicza 37 (wadium 5 000,00 zł)
Zadanie 2, ul. Witkiewicza 38 (wadium 5 000,00 zł)
Każde z zadań traktowane jest jako odrębne zamówienie.
Termin wykonania zadań: 120 dni od zawarcia umowy dla każdego zadania, przy czym zakończenie robót nie później niż do 30.11.2019 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
którą w cenie 50 zł można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 91 43 22 541.
Wadium należy wnieść do dnia 5.04.2019 r. do godziny 10.50 w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10.50
w dniu 5.04.2019 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7 A w Szczecinie, o godzinie
11.00 w dniu 5.04.2019 r.
Termin związania z ofertą: 60 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33894151
drukuj ogłoszenie