Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2019-2020 zadanie 1 roboty na...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550055504-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-139 Wrocław
Ulica
Powstańców Śląskich
Nr telefonu
+48713347370
Email
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl
Strona www
www.gddkia.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550055504-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Wrocław: Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2019-2020 zadanie 1 roboty na nawierzchniach bitumicznych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 01751157500082, ul. Powstańców Śląskich  186, 53-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713347370, e-mail zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl, faks +48713347363.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2019-2020 zadanie 1 roboty na nawierzchniach bitumicznych
Numer referencyjny  O.WR.D-3.2412.57.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2019-2020 zadanie 1 roboty na nawierzchniach bitumicznych
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3760025
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 20.04.2017r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Lubaniu z podziałem na zadania: Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych; Zadanie 5 - prace elektro- energetyczne. W wyniku rozstrzygnięcia w/wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zawarł umowę dnia 17.07.2017r. na "Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Lubaniu z podziałem na zadania: Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - ogłoszenie o zamówieniu (2017/S 077-148212, str.3, Sekcja II.2.14); - SIWZ - strona 4 - Tom I rozdział 1 ust. 5.2. - Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. (?): roboty na nawierzchniach bitumicznych wraz z regulacją urządzeń obcych, awarii systemu odwodnienia. W chwili obecnej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, korzystając z przewidzianej możliwości udzielenia takich zamówień. Zamówienie dotyczy prac opisanych w przetargu jako roboty na nawierzchniach bitumicznych tj. robót na nawierzchniach bitumicznych wraz z regulacją urządzeń obcych, awarii systemu odwodnienia. W ocenie Zamawiającego spełnione są łącznie przesłanki udzielenia zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: a)nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; b)zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy usług; c)zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług; d)zamówienia było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ; e)zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; f)całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy uwzględnianiu wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,  ,  ul. Kaczawska 19,  58-514,  Jelenia Góra,  kraj/woj. dolnośląskie


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: