Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie zastępcze robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu żaluzji pionowych i poziomych zewnętrznych oraz żaluzji na dachu...

dolnośląskie, Strzegom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510056462-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-150 Strzegom
Ulica
ul. Rynek
Nr telefonu
(074) 856-05-99
Email
strzegom@strzegom.pl
Strona www
www.bip.strzegom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510056462-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Gmina Strzegom: Wykonanie zastępcze robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu żaluzji pionowych i poziomych zewnętrznych oraz żaluzji na dachu pulpitowym budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej-przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strzegom, Krajowy numer identyfikacyjny 89071837200000, ul. ul. Rynek  38, 58-150  Strzegom, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (074) 856-05-99, e-mail strzegom@strzegom.pl, faks (074 ) 856-05-16.
Adres strony internetowej (url): www.bip.strzegom.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zastępcze robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu żaluzji pionowych i poziomych zewnętrznych oraz żaluzji na dachu pulpitowym budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej-przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WIiZP.271.2.2019.KCn
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zastępcze robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu żaluzji pionowych i poziomych zewnętrznych oraz żaluzji na dachu pulpitowym budynku demonstracyjnego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wykonywanego w ramach inwestycji: Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu. Żaluzje należy wykonać zgodnie z: - rysunkami wykonawczymi zawierającymi elementy warsztatowe - stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ , - projektem budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - dokumentacja projektowa dostępna jest do pobrania na stronie Zamawiającego www.bip.strzegom.pl w zakładce Zamówienia publiczne - Ogłoszenia przetargów - pod ogłoszeniem o przetargu na wykonanie inwestycji: Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (http://bip.strzegom.pl/public/?id=169378). W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma niniejszy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja załączona do zaproszenia (Załącznik nr 5) zawierająca uszczegółowienie oraz zmiany w stosunku do projektów budowlanych i wykonawczych. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie pionowych i poziomych żaluzji zewnętrznych oraz żaluzji na dachu pulpitowym budynku w tym: - Dostawę i montaż żaluzji pionowych wraz z systemem sterowania z możliwością włączenia do BMS, montowanych na parterze oraz pierwszym piętrze budynku . Żaluzje pionowe, ruchome w kompleksowym systemie producenta, panele na ruchomej konstrukcji z możliwością obrotu o 130st., sterowane sekcjami osobno dla każdej Sali, zgodnie z projektem elektrycznym i BMS. Żaluzje dwustronnie barwione. Obróbki i konstrukcja dedykowana w kolorze grafitowym zgodnie z projektem. - Dostawę i montaż żaluzji poziomych na krawędzi dachu, wysuniętych 160cm od lica elewacji. Należy zachować kąt nachylenia zgodny z kątem nachylenia połaci dachowej. Montaż żaluzji poprzez konstrukcję wsporczą. Żaluzje systemowe w kolorze grafitowym. - Dostawę i montaż żaluzji na dachu pulpitowym wraz z podkonstrukcją, zgodnie z projektem . - Montaż żaluzji pionowych w systemie umożliwiającym przepływ wody z parapetu; - Wykonanie wszelkich niezbędnych, wynikających z prawidłowej technologii wykonania elementów towarzyszących; - Wykonawca wykona inwentaryzację miejsc montażu żaluzji przed montażem; - Wykonanie wszelkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania Robót w zakresie prac BHP, bieżące sprzątanie stanowisk pracy na terenie zleconych Robót, itp - Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt narzędzi, sprzętu i wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania Robót, ? -Zabezpieczenie i ochronę wykonanych robót do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w razie ich zanieczyszczenia, uszkodzenia - oczyszczenie, naprawa do stanu pełnowartościowego na dzień zgłoszenia do odbioru, - Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej - 4 egz. wersja papierowa i elektroniczna. - Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia wszelkich szczegółów montażu, kolorystyki, miejsc usytuowania silników, itd. oraz uzyskanie akceptacji materiałowej od Projektanta, Inspektora i Inwestora.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214100-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje bez ogłoszenia
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 379000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KONRAD KUNICKI SUNPRO CONSULTING
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dolnobrzeska 46K/G24
Kod pocztowy: 54-072
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 511680.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 511680.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 511680.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  negocjacji bez ogłoszenia  na podstawie art. 62 ust.1 pkt.4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie udzielone jest na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Wykonawca realizujący zadanie dotyczące budowy budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu podpisał umowę z podwykonawcą na wykonanie żaluzji pionowych i poziomych zewnętrznych oraz żaluzji na dachu pulpitowym budynku. Zgodnie z zapisami tej umowy rozpoczęcie robót przez podwykonawcę uzależnione było od wypłaty zaliczki dla podwykonawcy .Wykonawca w związku z problemami finansowymi nie wypłacił zaliczki, w związku z czym roboty nie zostały rozpoczęcie i Wykonawca nie był w stanie zakończyć zadania w terminie, jak też zachodziła obawa czy w ogóle jest w stanie roboty zakończyć. Gmina otrzymała na funkcjonowanie żłobka, który mieścić ma się w budowanym budynku dofinansowanie - zgodnie z którym , żłobek musi rozpocząć działalność od 1 kwietnia 2019r. W związku z powyższym Zamawiający wystąpił do wykonawcy z wezwaniem do rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem żaluzji, pod rygorem zlecenia zastępczego wykonania robót(przewidzianego w umowie z Wykonawcą) - wyznaczając jednocześnie ostateczny termin na rozpoczęcie robót - 28.01.2019r. Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót w terminie określonym przez Zamawiającego tak więc konieczne było przeprowadzenie procedury związanej z zastępczym zleceniem wykonania robót. Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć takiej sytuacji, która jest niezależna od Zamawiającego a w związku z koniecznością uruchomienia żłobka od 1 kwietnia 2019 r. zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia na wykonanie zastępcze w celu zakończenia robót i odebrania budynku. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na wykonanie konstrukcji, wyprodukowanie i docięcie żaluzji - na wymiar do wykonanej wcześniej konstrukcji (6-8 tygodni) oraz procedury formalne tj. konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku oraz żłobka, konieczność zapoznania się przez Wykonawców z terenem prowadzenia robót (żaluzje muszą zostać zamontowane na wykonanej przez Generalnego Wykonawcę podkonstukcji) nie jest możliwe dotrzymanie terminów przewidzianych dla trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem.
 
drukuj ogłoszenie