Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec" w zakresie: Dostawa narzędzi TIK i...

dolnośląskie, Bolesławiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510056417-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-700 Bolesławiec
Ulica
Teatralna
Nr telefonu
75 732 32 21
Email
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
Strona www
http://bip.gminaboleslawiec.pl/354/407/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510056417-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Gmina Bolesławiec: "Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec" w zakresie: Dostawa narzędzi TIK i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Otwarty umysł-Twoją szansą na rozwój" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-konkursy horyzontalne
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514660-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bolesławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082145700000, ul. Teatralna  1 a, 59-700  Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 732 32 21, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl, faks 75 735 17 83.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaboleslawiec.pl/354/407/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec" w zakresie: Dostawa narzędzi TIK i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D.W.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania) narzędzi TIK, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadań związanych z wyposażeniem w sprzęt TIK pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec. Dostawa dotyczy wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w 8 szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: 1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym 45, 59-700 Bolesławiec. 2) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie ul. Kasztanowa 1, 59-700 Bolesławiec. 3) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej 43, 59-700 Bolesławiec. 4) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie 102, 59-700 Bolesławiec. 5) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu ul. Leśna 9, 59-700 Bolesławiec. 6) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniku 67, 59-700 Bolesławiec. 7) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach 1, 59-700 Bolesławiec. 8) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ocicach 55, 59-730 Nowogrodziec.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 30231300-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90764.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wilanka sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lindleya 16
Kod pocztowy: 02-013
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83291.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83291.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104993.83
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie