Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi

dolnośląskie, Złotoryja

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510056214-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-500 Złotoryja
Ulica
Aleja Miła
Nr telefonu
768 783 137
Email
kp@rpk.pl
Strona www
www.rpk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510056214-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517705-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 39029780000000, ul. Aleja Miła  2, 59-500  Złotoryja, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 783 137, e-mail kp@rpk.pl, faks 768 783 682.
Adres strony internetowej (url): www.rpk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
02/DOS/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa ciekłego - oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95, poprzez tankowanie bezpośrednio na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy, pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji z Wykonawcą który dysponuje stacjami paliw, za pomocą elektronicznej karty paliwowej zabezpieczonej kodem PIN. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę oleju napędowego ON w szacunkowej ilości - 182 500 litrów Dostawę benzyny bezołowiowej Pb w ilości - 8 200 litrów Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 3.3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa w cenie obowiązującej na danej stacji w chwili tankowania z uwzględnieniem rabatu Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 757699.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Watis Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: pl. Prymasa Wyszyńskiego 3
Kod pocztowy: 62-420
Miejscowość: Strzałkowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 757699.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 757699.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 801994.31
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie