Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"

dolnośląskie, Świeradów-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510056069-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. 11-go Listopada
Nr telefonu
757 816 471
Email
zp@swieradowzdroj.pl
Strona www
www.swieradowzdroj.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510056069-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517490-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35, 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (url): www.swieradowzdroj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OGMiI.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój". 2.Zakres zadania obejmuje: Zadanie nr 1 - drogi gminne: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1300 m², b) regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do fi 600 w nawierzchni jezdni i chodników z naprawą nawierzchni w obrębie studni po regulacji - 10 szt. c) regulacja wysokościowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w nawierzchni jezdni z naprawą w obrębie kratek po regulacji - 10 szt. Zadanie nr 2 - drogi wojewódzkie nr 358 i 361: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1500 m², b) naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez uszczelnienie emulsjami np. szwa lub innych spękań w ilości ok. 500 mb.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: DROGI GMINNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 226200.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW ANBUD Anna Twardochleb
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kamienna 2
Kod pocztowy: 59-600
Miejscowość: Lwówek Śl.
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 107133.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107133.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139128.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: DROGI WOJEWÓDZKIE NR 358 I 361
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 287000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kargula i Pawlaka 14
Kod pocztowy: 59-623
Miejscowość: Lubomierz
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 136840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139605.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie