Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi Pralnicze dla PZS

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510055873-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
ul. Armii Krajowej
Nr telefonu
71 77 67 427
Email
przetargi@pzsolesnica.pl
Strona www
www.pzsolesnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510055873-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy: Usługi Pralnicze dla PZS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518466-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93296654000000, ul. ul. Armii Krajowej  1, 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 67 427, e-mail przetargi@pzsolesnica.pl, faks 71 77 67 307.
Adres strony internetowej (url): www.pzsolesnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi Pralnicze dla PZS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZS/PN/2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w zakresie: prania, maglowania, suszenia, krochmalenia bielizny szpitalnej, odzieży medycznej oraz innego asortymentu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dezynfekcji materaców, pokrowców, poduszek, kołder, koców, zmiękczania koców, sortowania, pakowania bielizny czystej, transport. Usługa prania będą objęte następujące rodzaje bielizny szpitalnej: 1) pościel z oddziałów szpitalnych ( prześcieradła, powłoki, podkłady)- wymagane maglowanie; 2)piżamy, odzież robocza personelu szpitalnego, ręczniki frotte, koce, firany - wymagane zmiękczanie; 3) ręczniki, ścierki, bielizna stołowa - wymagane krochmalenie; 4) poduszki, kołdry, zasłony, materace, mopy, ścierki do podłóg Odbiór bielizny brudnej i dowóz bielizny wypranej wraz z załadunkiem i rozładunkiem zapewnia Wykonawca na swój koszt. Przewidywana roczna ilość kilogramów bielizny oddawanej do prania to 74 000,00 kg. Odbiór brudnej bielizny od Zamawiającego odbywa się co najmniej 3 razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek lub 5 razy w tygodniu ( ilość zdeklarowanych dni będzie oceniana jako kryterium oceny ofert ) z magazynu bielizny Powiatowego Zespołu szpitali przy ul. Armii Krajowej 1 w Oleśnicy w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz w szpitalu w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25 w godzinach od 9:00 do 10:00. Zwrot bielizny wypranej odbywa się 3 razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek lub 5 razy w tygodniu ( ilość zdeklarowanych dni będzie oceniana jako kryterium oceny ofert ) z magazynu bielizny Powiatowego Zespołu szpitali przy ul. Armii Krajowej 1 w Oleśnicy w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz w szpitalu w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25 w godzinach od 9:00 do 10:00. W przypadku gdy termin odbioru lub dostawy bielizny przypada na dzień wolny od pracy lub święto, terminem realizacji Usługi jest pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym. Odbiór i transport bielizny brudnej musi być zorganizowany z zachowaniem wymogów sanitarnych . Bielizna wydawana będzie na podstawie specyfikacji ilościowo - asortymentowej. -usługa będzie wykonywana w pomieszczeniach oraz przy użyciu maszyn i środków piorących Wykonawcy. - stosowane w procesie prania środki piorące i dezynfekujące musza być przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, - pralnia w której wykonywane będą usługi musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno epidemiologicznego napranie bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz pranie bielizny zakażonej - pranie bielizny noworodkowej powinno odbywać się w wydzielonych pralnicach, - pranie bielizny powinno się odbywać wg procedury gwarantującej wysoką jakość wypranej bielizny pod względem bakteriologicznym i higienicznym, - oferowana usługa musi odpowiadać standardom sanitarno- epidemiologicznym na pranie bielizny szpitalnej, musi być wykonana z zachowaniem obowiązującego porządku prawnego i przepisów obowiązujących w ochronie zdrowia, - bielizna brudna będzie zapakowana przez Zamawiającego w worki koloru niebieskiego, - Bielizna wyprana musi być opisana, poskładana odpowiednio zapakowana przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający jej zabrudzenie (np. worek foliowy przezroczysty, biały) oraz opisana rodzajowo z tym, że Zamawiający wymaga aby poszwy pakowane były po 10 szt., prześcieradła po 20 szt., powłoczki po 40 szt., pieluchy po 10 szt., natomiast w pakiecie pakowane po 50 szt. - Wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonania badań mikrobiologicznych, a wyniki dostarcza Zamawiającemu raz w kwartale lub na wezwanie Wykonawcy. Zamawiający prosi o wyszczególnienie asortymentowe pranej bielizny na komórki organizacyjne szpitali zgodnie z drukami: "SPIS BIELIZNY WYDANEJ DO PRALNI". Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części (zadań): nie dotyczy. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

Dodatkowe kody CPV: 98311000-6, 98312000-3, 98315000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 296000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HTS Medij Sp.zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kobylińska 12
Kod pocztowy: 63-830
Miejscowość: Pępowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 296000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 296000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 325600
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
oferta najkorzystniejsza ze względu na kryteria zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
drukuj ogłoszenie