Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup ciągnika o mocy min. 130 KM

dolnośląskie, Dobromierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510055839-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-170 Dobromierz
Ulica
Plac Wolności
Nr telefonu
748 586 217
Email
ug@dobromierz.pl
Strona www
www.dobromierz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510055839-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Gmina Dobromierz: Zakup ciągnika o mocy min. 130 KM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517382-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dobromierz, Krajowy numer identyfikacyjny 89071834300000, ul. Plac Wolności  24, 58-170  Dobromierz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 586 217, e-mail ug@dobromierz.pl, faks 748 586 460.
Adres strony internetowej (url): www.dobromierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup ciągnika o mocy min. 130 KM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika o mocy min. 130 KM do prac komunalnych obejmujących: zamiatanie, odśnieżanie, koszenie, ciągnięcie wozu asenizacyjnego oraz przyczepy o masie do 25 ton. Minimalne wymagania: - moc silnika: minimum 130 KM, - silnik: 4 lub więcej cylindrów o pojemności minimum 5,0 l, - masa całkowita ciągnika z wyposażeniem: minimum 5500 kg, - skrzynia biegów: minimum 24/24, minimum 4 półbiegi włączane pod obciążeniem, - wyjścia hydraulicznych: minimum 4 pary - wolny spływ oleju - całkowita wydajność hydrauliki: minimum 120 l/min, - przedni TUZ o udźwigu minimum 2200 kg, - tylny TUZ kategorii lll, - tylny TUZ o udźwigu minimum 6000 kg, - przednia oś amortyzowana, - instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa, - kabina homologowana na 2 osoby z siedzeniem pasażera, - kabina klimatyzowana, - fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, - oświetlenie ostrzegawcze ("kogut"), - dodatkowe oświetlenie robocze: minimum po 2 reflektory przód/ tył, - musi spełniać klasę emisji spalin Tier 4 Final. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu: 1) Dostawa do siedziby Zamawiającego, ul. Cmentarna 14, 58-170 Dobromierz. 2) Ciągnik musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych - wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła). 3) Dostawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu. 4) Oferowany przez Dostawcę ciągnik powinien być fabrycznie nowy, w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim. 5) Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru ciągnika. 6) W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Dostawca. Warunek ten nie dotyczy kosztów przeglądów określonych w warunkach gwarancji. 7) Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych 8) Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie wliczając czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy - do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia, 9) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Dostawcy. Koszty transportu do zamawiającego ponosi Dostawca. 10) Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, powstałych usterek i awarii w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego. Bezpłatne serwisowanie, o którym mowa powyżej, obejmuje koszty dojazdu, robocizny, materiałów, podzespołów i części zamiennych. Przed złożeniem oferty Dostawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej - Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie