Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków kraj/woj. małopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów...

dolnośląskie, Milicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510055754-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-300 Milicz
Ulica
Grzybowa
Nr telefonu
71 3846754
Email
sz@mcm-milicz.pl
Strona www
www.mcm-milicz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510055754-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550040329-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 02137042700000, ul. Grzybowa  1, 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3846754, e-mail sz@mcm-milicz.pl , faks 71 38 40 652.
Adres strony internetowej (url): www.mcm-milicz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MCM/WSM/ZP4/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej w szacowanej ilości 380 MWh dla punktów poboru określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w okresie 3 miesięcy, zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 380 MWh, w tym: ? Dla Punktu Poboru Energii nr. PROD_531000505406 w ilości 190 MWh, grupy taryfowej B21, moc umowna 200 kW, moc przyłączeniowa 260kW ? Dla Punktu Poboru Energii nr. PROD_531000505596 w ilości 190 MWh, grupy taryfowej B21, moc umowna 190 kW, moc przyłączeniowa 190kW Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 390 kW.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 09310000-5, 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje bez ogłoszenia
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175697.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Kod pocztowy: 30-417
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164615.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164615.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164615.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  negocjacji bez ogłoszenia  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu Nr MCM/WSM/ZP3/2019 prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. " W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" Wyjaśnienie zgodności zamówienia z prawem: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
drukuj ogłoszenie