Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni

dolnośląskie, Bogatynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510055749-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-920 Bogatynia
Ulica
Wyczółkowskiego
Nr telefonu
757 739 338
Email
zamowieniapubliczne@zozbogatynia.pl
Strona www
www.zozbogatynia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510055749-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni: Sukcesywne świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513183-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540032173-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, Krajowy numer identyfikacyjny 23002192300000, ul. Wyczółkowskiego  15, 59-920  Bogatynia, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 739 338, e-mail zamowieniapubliczne@zozbogatynia.pl, faks 757 739 338.
Adres strony internetowej (url): www.zozbogatynia.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zozbogatynia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 271-N1/01/II/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni zgodnie z Wykazem badań wymaganych przez Zamawiającego. Wykaz badań laboratoryjnych stanowi Załącznik Nr II.2 do niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - jego zakres rzeczowy i ilościowy, opis warunków granicznych dla metod wykonywania poszczególnych badań stanowi Załącznik Nr II.1 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w drodze niniejszego postępowania przedstawi Zamawiającemu "Wykaz badań możliwych do wykonania ponad zakres graniczny" i stanie się ten wykaz załącznikiem do umowy wyłonionej w drodze niniejszego postępowania. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewniał przez 24 godziny wykonywanie badań laboratoryjnych wymienionych w "Wykazie badań wymaganych - zakres graniczny" stanowiący Załącznik Nr II.1 do SIWZ i późniejszej umowy. 5. Wykonawca musi realizować przedmiot zamówienia przy udziale zatrudnionego wykwalifikowanego personelu medycznego - diagnostów laboratoryjnych, wpisanych na listę Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) oraz personelu średniego spełniającego wymagania zawodowe w zakresie niniejszego zamówienia. 6. Wykonawca, w zakresie wykonywania zamówienia, musi posiadać niezbędny sprzęt laboratoryjny, który ma wszystkie aktualne wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym. 7. Materiał do badania pobierany będzie przez personel Zamawiającego na jego koszt w ustalonych godzinach. Materiał ten zostanie odpowiednio przygotowany dla Wykonawcy wg zaleceń, wymagań opisanych przez Wykonawcę i przedstawionych w ofercie zgodnie ze szczegółowymi warunkami wykonania umowy i późniejszej umowy wyłonionej w drodze niniejszego postępowania. 8. Zamawiający wymaga, aby materiał do badania odbierany był przez Wykonawcę z Laboratorium Szpitala Gminnego z siedzibą ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca materiał do badania odbierał od Zamawiającego od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach: 11:00 -12:00. 10. Wykonawca na własny koszt oraz na konkretne zlecenie Zamawiającego dostarczać będzie przez cały okres obowiązującej umowy: - Podłoża do hodowli krwi dla dorosłych i dzieci w warunkach tlenowych i beztlenowych - Podłoża transportowo-namnażające do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych - Inne specjalistyczne podłoża niezbędne do wykonania badań, będących przedmiotem niniejszego postępowania. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wraz z ofertą jako Załącznik Nr VII do OFERTY - Szczegółowy opis warunków realizacji umowy w zakresie sposobu przygotowania pacjenta do badania, zasady pobierania materiału do badania, trwałość próby oraz sposób jej przechowywania do czasu przesłania do laboratorium Wykonawcy, warunki transportu, który po akceptacji i uzupełnieniu potrzebnych informacji stanie się Załącznikiem do umowy wyłonionej w drodze postępowania. 12. Przygotowany przez Wykonawcę i dołączony do oferty Szczegółowy opis warunków realizacji umowy przedstawi szczegółowe zasady wykonywania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 13. Szczegółowy opis warunków realizacji umowy, przygotowany przez Wykonawcę, powinien przedstawiać szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia tj. usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, a w szczególności: - Miejsce wykonywania badań (nazwa i adres laboratorium); - Warunki graniczne dla metod wykonywania niektórych z badań ; - Zalecenia dotyczące przygotowania materiału do badań; - Przechowywanie próbek do czasu wykonania badań; - Transportu i zabezpieczenia próbek na czas transportu; - Wzoru obowiązujących skierowań; - Warunki przygotowania pacjenta do badania; - Zasady zlecania badań laboratoryjnych; - Zasady pobierania, przechowywania i transport materiału do badań; - Metody wykonywania badań i przekazywania wyników; - Przechowywanie materiału biologicznego do badań; - Procedurę transportu materiału biologicznego do badań.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71900000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 295990.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Życzkowskiego 16
Kod pocztowy: 31-864
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: dr n.med TERESA FRYDA Laboratorium Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 53
Kod pocztowy: 40-064
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 217739.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 217739.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 391587.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie