Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Zespołu szpitali

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510055591-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
ul. Armii Krajowej
Nr telefonu
71 77 67 427
Email
przetargi@pzsolesnica.pl
Strona www
www.pzsolesnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510055591-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy: Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Zespołu szpitali

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514367-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93296654000000, ul. ul. Armii Krajowej  1, 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 67 427, e-mail przetargi@pzsolesnica.pl, faks 71 77 67 307.
Adres strony internetowej (url): www.pzsolesnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Zespołu szpitali
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZS/PN/1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Wykaz punktów poboru został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SIWZ. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej opisano w załączniku. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości ( zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki podane w formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana punktów poboru energii elektrycznej będzie wymagała aneksu do umowy. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2018r, poz. 755, ) i Kodeksu Cywilnego ( t.j. Dz. U. 2016, poz. 380) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. W przepisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich cech przedmiotu zamówienia Przedmiot Zamówenia nie jest podzielony na zadania II.5) Główny kod CPV: 09.31.00.00-5 (elektryczność)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 237643.89
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRMEW Obrót S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Królowej Jadwigi 1
Kod pocztowy: 86-300
Miejscowość: Grudziądz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 237643.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237643.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 237643.89
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Oferta najkorzystniejsza ze względu na kryteria zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ
 
drukuj ogłoszenie