Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego we Wrocławiu w okresie 01.04.2019 roku do...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510056639-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
52-235 Wrocław
Ulica
ul. Przystankowa
Nr telefonu
71 7986846
Email
post@sp23wroc.pl
Strona www
http://www.sp23wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510056639-N-2019 z dnia 24-03-2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego: Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego we Wrocławiu w okresie 01.04.2019 roku do 31.12.2019roku. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518288-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00069301000000, ul. ul. Przystankowa  32, 52-235  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7986846, e-mail post@sp23wroc.pl, faks 71 36 44 206.
Adres strony internetowej (url): http://www.sp23wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła podstawowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego we Wrocławiu w okresie 01.04.2019 roku do 31.12.2019roku. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PRZETARG/SP23/2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego we Wrocławiu w okresie 01.04.2019 roku do 31.12.2019roku. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3

Dodatkowe kody CPV: 55524000-9, 55520000-1, 55521200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 wyżej wymienionej ustawy - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie