Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ABC przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisami BHP.

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510061080-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. Mątewska
Nr telefonu
52 3592400, 3592416
Email
toin@praca.gov.pl
Strona www
www.bip.pupinowroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510061080-N-2019 z dnia 29-03-2019 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu: ABC przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisami BHP.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527884-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 90122138000000, ul. ul. Mątewska  17, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3592400, 3592416, e-mail toin@praca.gov.pl, faks 52 3592400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pupinowroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ABC przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisami BHP.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu jak w tytule dla 95 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu. Ilość osób skierowanych na szkolenie - 5 w jednej grupie (19 szkoleń x 5 osób w grupie). Wymagana liczba godzin szkoleniowych na jednego uczestnika = 30 (przy czym 1 godzinę zajęć należy rozumieć jako 60 minut = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21574.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Edukacyjno-Szkolniowe Atena Patrycja Modrzejewska -Paciorek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Radłowo 89
Kod pocztowy: 88-170
Miejscowość: Pakość
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21574.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21574.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55670.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie