Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania...

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510063492-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. F. D. Roosevelta
Nr telefonu
523 555 250
Email
zamowienia@inowroclaw.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510063492-N-2019 z dnia 02-04-2019 r.
Miasto Inowrocław: Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 519419-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Inowrocław, Krajowy numer identyfikacyjny 59636900000000, ul. ul. F. D. Roosevelta  36, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 250, e-mail zamowienia@inowroclaw.pl, faks 523 555 233.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.271.1.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw, instalacji, utrzymania oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (UBRD) oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym: 1) dostawa, instalacja i utrzymanie oznakowania drogowego pionowego (znaki ostrzegawcze A, znaki zakazu B, znaki nakazu C, znaki informacyjne D, znaki kierunku, miejscowości, znaki uzupełniające, tabliczki do znaków drogowych - E, F, G, T); 2) wykonanie usług związanych z konserwacją i utrzymaniem oznakowania aktywnego pionowego - znaku D-6 z aktywnym panelem diodowym wysyłającym pomarańczowe sygnały świetlne, zasilanym własnym źródłem energii (bateria słoneczna) oraz systemem radiowym do komunikacji w ciągu ul. Szymborskiej, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Metalowców oraz al. 800-lecia Inowrocławia; 3) dostawa, instalacja i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (UBRD); 4) wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34922100-7

Dodatkowe kody CPV: 45233290-8, 45233221-4, 45233292-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 184977.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Szmigiel Znaki Przemysław Szmigiel
Email wykonawcy: torun@szmigiel.pl
Adres pocztowy: ul.Traktorowa 202
Kod pocztowy: 91-218
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 222565.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222565.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243008.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie