Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

S.M. Piast ogłasza pisemny niegraniczony przetarg na wykonanie zadań: wymiana zaworów grzejnikowych oraz zaworów podpionowych c.o.

lubuskie, Barlinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-04-2019
Numer ogłoszenia
33902876
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
74-320 Barlinek
Ulica
WODNA 2
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST" W BARLINKU

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku ul. Wodna 2
74-320 Barlinek
o g ł a s z a
pisemny nieograniczony przetarg n a w y k o n a n i e:
ZADANIE:
1. Wymiana zaworów grzejnikowych termostatycznych instalacji centralnego ogrzewania wraz
z głowicami w ilości: 818 kpl. w 6 budynkach.
2. Wymiana zaworów podpionowych c.o. przelotowych ze spustem i regulacyjnych podpionowych łazienkowych ze spustem w ilości: 158 kpl. w 6 budynkach.
Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową.
2. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Stawki kalkulacyjne zastosowane do sporządzenia oferty.
4. Zaświadczenie z ZUS o zatrudnieniu i opłaceniu składek za miesiąc luty lub marzec 2019 r.
5. Potencjał techniczny firmy niezbędny do wykonania zamówienia.
6. Referencje.
7. Warunki płatności.
8. Okres gwarancji.
Oferent winien dostarczyć ofertę w zamkniętej, zabezpieczonej i opieczętowanej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:
ZADANIE:
"Wymiana zaworów instalacji c.o. - 6 budynków".
Nie otwierać przed dniem 18.04.2019 r. do godz. 13:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 1 / sekretariat / w terminie do dnia: 18.04.2019 r. do godz. 12:30.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.04.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Barlinku,
ul. Wodna 2, pokój nr 13 o godz. 13:00.
Wadium w kwocie: 9.000,00 zł należy wpłacić do dnia: 17.04.2019 r. przelewem na konto GBS Barlinek 02 8355 0009 0000 0345 2000 0017. Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Dodatkowe informacje, w tym projekty budowlane można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym, pokój nr 3 / tel. 95 7461095.
33902876
drukuj ogłoszenie