Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup dwóch samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510068050-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
Prezydenta Franklina Roosevelta
Nr telefonu
523 592 100
Email
starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510068050-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.
Powiat Inowrocławski: Zakup dwóch samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527851-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Inowrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 92365394000000, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta  36-38, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 592 100, e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup dwóch samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.272.1.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oferowane samochody osobowe muszą być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń, sprawne technicznie, kompletne i gotowe do użytku, wyprodukowane w 2018 lub 2019 roku. Samochody muszą spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego Wykonawca musi złożyć do oferty specyfikację techniczną oferowanych pojazdów, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji jakości: a) mechanicznej bez limitu kilometrów obejmującej silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz wyposażenie, - min. 24 m-ce., b) na perforację nadwozia - min. 36 m-cy, c) na powlokę lakierniczą - min. 36 m-cy. Wykonawca w ofercie wskaże punkt ASO. Silniki oferowanych pojazdów muszą spełniać normy emisji spalin określone przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. W celu potwierdzenia, że oferowane samochody odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży kopię dokumentu homologacyjnego dla oferowanych pojazdów (np. świadectwo homologacji typu pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, świadectwo zgodności WE itp.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Zakup dwóch samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu" z powodu: "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty." Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Polbis Auto Toruń sp. z o.o. ul. Toruńska 85, 87-162 Lubicz w wysokości 320 000,00 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający posiada jako zabezpieczenie finansowe na ten cel w wysokości 300 000,00 zł. Zamawiający obecnie nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie