Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE Jadwisin, ul. Królewska 10, 05-140 Serock kraj/woj. mazowieckie
ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE, Jadwisin, ul. Królewska 10, 05-140 Serock kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zadanie 1 ? Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T....

mazowieckie, Legionowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-04-2019
Numer ogłoszenia
535589-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-120 Legionowo
Ulica
ul. marsz. J. Piłsudskiego
Nr telefonu
022 774 20 31 w. 4064
Email
zamowienia@um.legionowo.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 535589-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo: Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu działki ewidencyjnej nr 135 obr. 67, wjazdu na teren dz. 135 oraz komunikację z budynkami wielorodzinnymi na terenie działek 114/1, 114/2, 40/1 obr. 67 przy ul. Wilanowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, krajowy numer identyfikacyjny 52483200000000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41 , 05-120  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 774 20 31 w. 4064, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl, faks 022 784 49 81.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.legionowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.legionowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.legionowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem. Zamawiający nie dpuszcza mozliwości składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Adres:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu działki ewidencyjnej nr 135 obr. 67, wjazdu na teren dz. 135 oraz komunikację z budynkami wielorodzinnymi na terenie działek 114/1, 114/2, 40/1 obr. 67 przy ul. Wilanowskiej
Numer referencyjny: Rz.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej" Zadanie 2 - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu działki ewidencyjnej nr 135 obr. 67, wjazdu na teren dz. 135 oraz komunikację z budynkami wielorodzinnymi na terenie działek 114/1, 114/2, 40/1 obr. 67 przy ul. Wilanowskiej. Zadanie 1 1. Wytyczne do projektowania: 1) na podstawie uchwały Nr XXXII/424/2013 Rady Miasta w Legionowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7622 z dnia 8 lipca 2013r.) ulica ks.Jana Ignacego Skorupki (odc. od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki) stanowi teren dróg publicznych klasy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolami 23 KD(L) - ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYKONAWCY w załączeniu do umowy wydruk z mpzp i załączniki graficzne z ww. planu, 2) nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 3) przebudowa wjazdów bramowych i chodników z kostki betonowej grafitowej (na wjazdach w istniejących szerokościach bram) i z kostki czerwonej na chodnikach, 4) podbudowa z kruszywa łamanego, 5) odwodnienie drogi w formie studni chłonnych bądź skrzynek rozsączających w najniższych punktach drogi (przy zachowaniu istniejącego wpustu ulicznego i dwóch komór studni chłonnych zlokalizowanych przy posesji nr 1), 6) uwzględnienie wymogu dostosowania projektu dla wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, 7) oznakowanie poziome i pionowe, 8) zachowanie wszystkich drzew, a w przypadku koniecznej wycinki uzgodnienie projektu budowlanego z Referatem Ochrony Środowiska, opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów, wycena drzew i krzewów planowanych do usunięcia oraz w razie potrzeby sporządzenie planu nasadzeń zastępczych, 9) projekt przebudowy oświetlenia drogowego sporządzić z uwzględnieniem: linia oświetleniowa kablowa, istniejące oprawy zamienić na oprawy oświetleniowe typu LED przy zachowaniu odpowiednich parametrów świecenia dla klasy drogi (projekt powinien zawierać opis opraw i określenie klasy oświetlenia oraz obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem potrzeb użytkowników drogi); WYKONAWCA przed przystąpieniem do opracowania projektu przebudowy oświetlenia drogowego wystąpi o szczegółowe wytyczne dot. opracowania projektu oświetlenia do zarządcy oświetlenia drogowego, tj. do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo. W projekcie oświetlenia należy uwzględnić "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" dostępne są na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakładce wzorce i standardy. 2. Zakres prac projektowych z uwzględnieniem wytycznych do projektowania opisanych w ust. 2 1) zakup i aktualizacja mapy do celów projektowych, 2) opracowanie uproszczonej koncepcji projektowej i jej konsultację z właścicielami nieruchomości przyległych do drogi i z ZAMAWIAJĄCYM, 3) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych (rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i szczegóły konstrukcyjne) - po 6 egz. wraz z wykazem działek, - przedstawienie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego w formie opinii geotechnicznej - 6 egz., 3) uzgodnienia projektów z zarządcą drogi (uzgodnienie geometrii drogi i odwodnienia) i zarządcą oświetlenia drogowego (w zakresie przebudowy oświetlenia), tj. Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo, w przypadku koniecznej wycinki drzew - uzgodnienie projektu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, zarządcami sieci, trasa których pokrywa się z trasą projektowanej drogi, m.in. z PW-K "Legionowo", Telekomunikacją, PSG sp. z o. Rejon Dystrybucji Legionowo - zalecenia w/w instytucji WYKONAWCA uwzględni w projekcie, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - oraz dokonanie i uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, badań oraz innych prac pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 4) opracowanie operatu wodnoprawnego i jego zatwierdzenie poprzez pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku gdy będzie taka konieczność) - 4 egz. 5) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 1 egz., 7) opracowanie przedmiaru robót - 2 egz., 8) opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót - 4 egz., 9) opracowanie projektów budowlanych przebudowy lub usunięcia kolizji dla poszczególnych branż np. kolizji ze słupami energetycznymi, oświetleniowymi, telekomunikacyjnymi itp., o szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (w razie konieczności) - 5 egz., 10) określenie kosztów cyklu życia wbudowanych elementów ulicy - 2 egz. Koszty map i wszelkich uzgodnień ponosi WYKONAWCA. Zadanie 2 1. Wytyczne do projektowania: 1) uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 2) oznakowanie poziome i pionowe, 3) uwzględnienie dróg pożarowych oraz komunikację z budynkami osiedla, 2. Zakres prac projektowych: 1) zakup mapy do celów zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i szczegóły konstrukcyjne) - 4 egz. 3) pozyskanie decyzji na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę, 4) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 1 egz., 6) opracowanie przedmiaru robót - 2 egz., 7) opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót - 2 egz., Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla ZADANIA I i ZADANIA II opisane zostały w projektach umów stanowiących załączniki do wniosku. Teren, na którym znajdują się opisywane nieruchomości nie jest objęty ochroną konserwatorską lub ochroną przyrody. W projekcie należy uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadań oraz zdobył wszelkie informacje, np. od zarządców sieci, trasa których pokrywa się z projektowaną drogą o koszty związane z uzgodnieniem projektów w zakresie wymaganych regulacji urządzeń, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana przez WYKONAWCĘ z ZAMAWIAJĄCYM. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia. WYKONAWCA ma obowiązek uzgadniania z ZAMAWIAJĄCYM dobór materiałów budowlanych i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z ustawą z dnia ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy: - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz.1935, t.j.), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129, t.j.), - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 180
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolności technicznej lub zawodowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 1) zdolności technicznej i zawodowej (Zadanie 1 i 2 ). I. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: dla Zadania 1 i 2: 1) Wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu drogowego* budowlanego lub budowlano-wykonawczego o długości drogi nie mniejszej niż 150 mb każda. * Za spełnienie tego warunku zamawiający uważa wykonanie projektów drogowych budowlanych lub budowlano - wykonawczych dotyczących budowy lub rozbudowy lub przebudowy dogi. Należy wskazać w wykonaniu projektów drogowych w przypadku rozbudowy - długość rozbudowanej części drogi a w przypadku przebudowy długość przebudowanej część drogi. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku o którym mowa wykonania projektu budowlanego lub budowlano - wykonawczego "modernizacji" drogi. 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: dla Zadania 1 i 2: 1) Dysponowanie projektantem, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej oraz wykonał co najmniej jeden projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi; 5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie wyraża minimalnych poziomów zdolności. 6. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie wyraża minimalnych poziomów zdolności. Zamawiający z uwagi na niski stopień skomplikowania zamawianych usług nie wymaga sumowania potencjału zawodowego i technicznego dla wykonawców składających ofertę na dwa zadania; Oznacza to, że wykonawca może posłużyć się tą samą zdolnością techniczną i zawodową dla Zadania 1 jak i dla Zadania 2. 7. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.). 8. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 t.j.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. II. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 9, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o której mowa w ust. 3 i 4 14. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. III. Podwykonawcy 16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 17. Zamawiający żąda dla Zadania 1 i 2 wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 8 do SIWZ. 18. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 19. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. IV. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie (Konsorcjum) 20. Zamawiający dla Zadania 1 i 2 nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 SIWZ. 21. Zamawiający dla Zadania 1 i 2 nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) - aktualnych na dzień ich złożenia: Dla Zadania 1 i 2 1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - załącznik nr 13 do SIWZ - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 14 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; 4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uwaga III: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię wymaganych uprawnień osób wskazanych w wykazie osób, stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda dla Zadania 1 i 2 wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 8 do SIWZ; 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawia dla Zadania 1 i 2 zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ pn. "Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów"- oryginał dokumentu); Treść dokumentu powinna określać w szczególności: ? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia,skrócenie terminu realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe projektanta i warunków płatności zawartych w ofertach, dla Zadania 1 i 2 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (w przypadku spółki cywilnej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4. WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; 5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: - dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w § 7 ust. 3 SIWZ - składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; - dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa; uproszczony kosztorys ofertowy; dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 2 pkt 3 oraz w § 7 ust. 4 SIWZ - składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców, 7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 6; 8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy); 5. wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1, 3 do SIWZ) - w zależności od wyboru wykonawcy na ile zadań składa ofertę; 6. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY w zakresie: 1) zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku: a) winy ZAMAWIAJĄCEGO, b) wystąpienia dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, c) nieprzewidzianych przez strony okoliczności i utrudnień, d) przedłużającym się terminem uzyskania przez WYKONAWCĘ odpowiednich uzgodnień, decyzji z powodów nie leżących po stronie WYKONAWCY i trwających dłużej niż cztery tygodnie. Warunkiem przygotowania aneksu do umowy jest pisemny wniosek WYKONAWCY w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia umowy. 2) Skorygowania oczywistego błędu. 3) Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawek podatkowych, wprowadzonych stosownymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 4) Zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest zobowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu, na które zasoby WYKONAWCA się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie: a) rezygnacji z Podwykonawcy, b) zmiany Podwykonawcy, c) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO do osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ, wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta WYKONAWCY realizującego roboty budowlane nie zawierała takiego wskazania. 5) Zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, projektanta pod warunkiem posiadania przez nowego projektanta wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień i doświadczenia nie mniejszego niż wskazany w formularzu oferty, pod warunkiem, że wystąpią następujące przypadki: śmierć, choroba. 2. ZAMAWIAJĄCY, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; za niedopuszczalne i istotne zmiany umowy zamawiający uważa: a) zmianę ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b) zmianę która nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 umowy 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi, 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i ust. 2 nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-2 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę zakresu świadczenia oraz sposobu realizacji umowy w sytuacji zmiany przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowania nowych interpretacji oraz wytycznych dotyczących ww. Rozporządzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-05-17 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie I - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 1. Wytyczne do projektowania: 1) na podstawie uchwały Nr XXXII/424/2013 Rady Miasta w Legionowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7622 z dnia 8 lipca 2013r.) ulica ks.Jana Ignacego Skorupki (odc. od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki) stanowi teren dróg publicznych klasy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolami 23 KD(L) - ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYKONAWCY w załączeniu do umowy wydruk z mpzp i załączniki graficzne z ww. planu, 2) nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 3) przebudowa wjazdów bramowych i chodników z kostki betonowej grafitowej (na wjazdach w istniejących szerokościach bram) i z kostki czerwonej na chodnikach, 4) podbudowa z kruszywa łamanego, 5) odwodnienie drogi w formie studni chłonnych bądź skrzynek rozsączających w najniższych punktach drogi (przy zachowaniu istniejącego wpustu ulicznego i dwóch komór studni chłonnych zlokalizowanych przy posesji nr 1), 6) uwzględnienie wymogu dostosowania projektu dla wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, 7) oznakowanie poziome i pionowe, 8) zachowanie wszystkich drzew, a w przypadku koniecznej wycinki uzgodnienie projektu budowlanego z Referatem Ochrony Środowiska, opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów, wycena drzew i krzewów planowanych do usunięcia oraz w razie potrzeby sporządzenie planu nasadzeń zastępczych, 9) projekt przebudowy oświetlenia drogowego sporządzić z uwzględnieniem: linia oświetleniowa kablowa, istniejące oprawy zamienić na oprawy oświetleniowe typu LED przy zachowaniu odpowiednich parametrów świecenia dla klasy drogi (projekt powinien zawierać opis opraw i określenie klasy oświetlenia oraz obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem potrzeb użytkowników drogi); WYKONAWCA przed przystąpieniem do opracowania projektu przebudowy oświetlenia drogowego wystąpi o szczegółowe wytyczne dot. opracowania projektu oświetlenia do zarządcy oświetlenia drogowego, tj. do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo. W projekcie oświetlenia należy uwzględnić "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" dostępne są na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakładce wzorce i standardy. 2. Zakres prac projektowych z uwzględnieniem wytycznych do projektowania opisanych w ust. 2 1) zakup i aktualizacja mapy do celów projektowych, 2) opracowanie uproszczonej koncepcji projektowej i jej konsultację z właścicielami nieruchomości przyległych do drogi i z ZAMAWIAJĄCYM, 3) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych (rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i szczegóły konstrukcyjne) - po 6 egz. wraz z wykazem działek, - przedstawienie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego w formie opinii geotechnicznej - 6 egz., 3) uzgodnienia projektów z zarządcą drogi (uzgodnienie geometrii drogi i odwodnienia) i zarządcą oświetlenia drogowego (w zakresie przebudowy oświetlenia), tj. Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo, w przypadku koniecznej wycinki drzew - uzgodnienie projektu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, zarządcami sieci, trasa których pokrywa się z trasą projektowanej drogi, m.in. z PW-K "Legionowo", Telekomunikacją, PSG sp. z o. Rejon Dystrybucji Legionowo - zalecenia w/w instytucji WYKONAWCA uwzględni w projekcie, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - oraz dokonanie i uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, badań oraz innych prac pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 4) opracowanie operatu wodnoprawnego i jego zatwierdzenie poprzez pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku gdy będzie taka konieczność) - 4 egz. 5) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 1 egz., 7) opracowanie przedmiaru robót - 2 egz., 8) opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót - 4 egz., 9) opracowanie projektów budowlanych przebudowy lub usunięcia kolizji dla poszczególnych branż np. kolizji ze słupami energetycznymi, oświetleniowymi, telekomunikacyjnymi itp., o szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (w razie konieczności) - 5 egz., 10) określenie kosztów cyklu życia wbudowanych elementów ulicy - 2 egz. Koszty map i wszelkich uzgodnień ponosi WYKONAWCA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji umowy15,00
doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 SIWZ25,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie II - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu działki ewidencyjnej nr 135 obr. 67, wjazdu na teren dz. 135 oraz komunikację z budynkami wielorodzinnymi na terenie działek 114/1, 114/2, 40/1 obr. 67 przy ul. Wilanowskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 1. Wytyczne do projektowania: 1) uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 2) oznakowanie poziome i pionowe, 3) uwzględnienie dróg pożarowych oraz komunikację z budynkami osiedla, 2. Zakres prac projektowych: 1) zakup mapy do celów zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i szczegóły konstrukcyjne) - 4 egz. 3) pozyskanie decyzji na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę, 4) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 1 egz., 6) opracowanie przedmiaru robót - 2 egz., 7) opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 SIWZ40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie