Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla dziesięciu odrębnych inwestycji drogowych planowanych do realizacji przy drogach...

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510069390-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
Królowej Jadwigi
Nr telefonu
52/ 35 55 810
Email
sekretariat@gminainowroclaw.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510069390-N-2019 z dnia 09-04-2019 r.
Gmina Inowrocław: Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla dziesięciu odrębnych inwestycji drogowych planowanych do realizacji przy drogach administrowanych przez Gminę Inowrocław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513233-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540035230-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Inowrocław, Krajowy numer identyfikacyjny 09235075400000, ul. Królowej Jadwigi  43, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52/ 35 55 810, e-mail sekretariat@gminainowroclaw.eu, faks 523 540 490.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla dziesięciu odrębnych inwestycji drogowych planowanych do realizacji przy drogach administrowanych przez Gminę Inowrocław
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.I.271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług koncepcyjnych oraz projektowych dotyczących inwestycji drogowych. 3.2. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówieniu uwzględnione zostały w załączniku nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis zamówienia)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71200000-0

Dodatkowe kody CPV: 71310000-4, 71320000-7, 71400000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Projekt na budowę drogi Cieślin - Mimowola
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w brzmieniu: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (?) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Słońsko dz. nr 95, 110/13 i 110/8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25183.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk
Email wykonawcy: rafal_mlynarczyk@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ignacego Daszyńskiego 28/34
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18327
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18327
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73185
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: część rysunkowa
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra - Łojewo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48436.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk
Email wykonawcy: rafal_mlynarczyk@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ignacego Daszyńskiego 28/34
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27060
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27060
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78720
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: część rysunkowa
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo - Jaronty od skrzyżowania w centrum wsi 1 etap
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w brzmieniu: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (?) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego".

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 104/2 w m. Olszewice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23930.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk
Email wykonawcy: rafal_mlynarczyk@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ignacego Daszyńskiego 28/34
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14022
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14022
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50239.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: część rysunkowa
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Projekt przebudowy DG nr 150554C (ul. Polna) w m. Jaksice (970m)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w brzmieniu: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (?) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 96/16 i 96/17 w m. Marcinkowo (200m)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w brzmieniu: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (?) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 162/29 w m. Balczewo (700m)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22646.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Projektów Drogowych s.c.
Email wykonawcy: biuro@jaczun.pl
Adres pocztowy: ul. gen. Józefa Bema 12/1
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22509
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22509
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39494.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Projekt przebudowy DG nr 150502C w m. Radłówek (550m)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20471.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk
Email wykonawcy: rafal_mlynarczyk@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ignacego Daszyńskiego 28/34
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11685
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11685
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35670
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: część rysunkowa
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Projekt przebudowy DG nr 150535C w m. Krusza Duchowna do drogi serwisowej przy obwodnicy (1000m)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25565.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk
Email wykonawcy: rafal_mlynarczyk@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ignacego Daszyńskiego 28/34
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14022
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14022
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72570
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: część rysunkowa
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie