Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie dokumentacji projektowych: - remontu odcinka ul. Budowlanej wraz z budową ścieżki rowerowej, - budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul....

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510069136-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. F. D. Roosevelta
Nr telefonu
523 555 250
Email
zamowienia@inowroclaw.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510069136-N-2019 z dnia 09-04-2019 r.
Miasto Inowrocław: Wykonanie dokumentacji projektowych: - remontu odcinka ul. Budowlanej wraz z budową ścieżki rowerowej, - budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Metalowców i w al. Okrężnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518556-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540040775-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Inowrocław, Krajowy numer identyfikacyjny 59636900000000, ul. ul. F. D. Roosevelta  36, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 250, e-mail zamowienia@inowroclaw.pl, faks 523 555 233.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowych: - remontu odcinka ul. Budowlanej wraz z budową ścieżki rowerowej, - budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Metalowców i w al. Okrężnej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.271.1.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej w zakresie: 1) Cz. 1 - remontu odcinka ulicy Budowlanej od skrzyżowania z ulicą Staropoznańską w kierunku stacji PKP długości 220 m wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie ulicy na odcinku 360 m; stan istniejący: jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości zmiennej od 6,0 do 7,0 m, chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku około 50 m. Uzbrojenie ulicy: kolektor kanalizacji deszczowej, wodociąg, telekomunikacja i oświetlenie uliczne. zaprojektowanie: - ścieżki rowerowej w pasie drogowym ulicy na odcinku 360 m; - remontu odcinka ulicy - określenie zakresu naprawy nawierzchni - określenie miejsc wymagających naprawy podbudowy drogi, frezowanie nawierzchni, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej wymiana krawężników, zjazdów z kostki betonowej, - regulacji lub przebudowa wszystkich urządzeń uzbrojenia technicznego w zależności od potrzeb, - organizacji ruchu (stałej i na czas robót). 2) Cz. 2 - budowy ciągu rowerowo - pieszego w ulicy Metalowców i Al. Okrężnej w Inowrocławiu. stan obecny: ul. Metalowców - pas drogowy szerokości 8 m i długości 520 m, w tym chodnik szer. 3 m o różnej nawierzchni (bitumicznej, z kostki betonowej i płytek chodnikowych), 1,3 m pas zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem oraz 2,7 m pas zieleni z oświetleniem ulicznym; Al. Okrężna: pas drogowy szerokości 5,5 m i długości 320 m, chodnik z płytek chodnikowych szer. 3 m, 1,5 m pas zieleni z drzewami (gatunek lipa) pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem oraz 1,0 m pas zieleni z drzewami (gatunek lipa) od strony nawierzchni ulicy. zaprojektowanie: - ciągów rowerowo - pieszych o nawierzchni z kostki betonowej; - uporządkowanie istniejącej zieleni, wycinek i ewentualnych nasadzeń; - regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej, - oświetlenia drogowego w technologii LED; - organizacji ruchu (stałej i na czas robót). 2. Do wykonawcy będzie należało zgłoszenie do właściwych organów: - dokumentacji projektowych; - projektów organizacji ruchu - stałej i czasowej; - wycinki drzew. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy: a) wykonać inwentaryzację geodezyjną terenu i inwentaryzację zieleni; b) wykonać badanie gruntu i nośności istniejącej nawierzchni, jeżeli będzie wykorzystana do podbudowy, c) przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram realizacji prac projektowych, d) przedstawić Zamawiającemu, po upływie 1 miesiąca od zawarcia umowy, koncepcję rozwiązań projektowych, a po ich uzgodnieniu przystąpić do dalszych prac projektowych; e) wykonać (oddzielnie dla każdej części): - projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż, - projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, - informacje dla planu BIOZ dla robót będących przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego; - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71322000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ulicy Budowlanej wraz z budową ścieżki rowerowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25540.29
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RM-PLAN Robert Milkiewicz
Email wykonawcy: rm-plan@o2.pl
Adres pocztowy: ul.Młyńska 105J lok.2
Kod pocztowy: 62-052
Miejscowość: Komorniki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17220.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39975.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowo-pieszego w ul. Metalowców i al. Okrężnej w Inowrocławiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16106.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Studio Projektowo-Realizacyjne "DOMINO" s.c.
Email wykonawcy: domino@domino.pl.pl
Adres pocztowy: ul.Rynek Staromiejski 10/5
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23370.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21955.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44157.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie