Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550070566-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550070566-N-2019 z dnia 10-04-2019 r.
Sopot: Realizacja zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Realizacja zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu
Numer referencyjny  ZP.271.15.RI.2019.MSt
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu przez dotychczasowego wykonawcę zamówienia jako dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, bowiem zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów i instalacji.
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8
Dodatkowe kody CPV:
48517000-5,
30232110-8,
48517000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania z wolnej ręki, na realizację zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu Vmware - rozszerzenie posiadanych licencji + wsparcie na kolejny rok oraz Komputery i drukarki dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, bowiem zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów i instalacji. Taka możliwość została przewidziana w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - nr referencyjny postępowania: ZP.271.7.RI.2019.MSt, nr ogłoszenia: 515495-N-2019 z dnia 2019-02-19.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: