Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów w budynkach: Miejskie Przedszkole nr...

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510072056-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Zaborska
Nr telefonu
+48338429311
Email
zp@um.oswiecim.pl
Strona www
www.oswiecim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510072056-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.
Miasto Oświęcim: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów w budynkach: Miejskie Przedszkole nr 7 przy ul. Słowackiego 3, Miejskie Przedszkole nr 15 przy ul. Budowlanych 43.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514391-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 07218178700000, ul. Zaborska  2, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (url): www.oswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów w budynkach: Miejskie Przedszkole nr 7 przy ul. Słowackiego 3, Miejskie Przedszkole nr 15 przy ul. Budowlanych 43.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.13.2019.III
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów w budynkach: - Miejskie Przedszkole nr 7 przy ul. Słowackiego 3, - Miejskie Przedszkole nr 15 przy ul. Budowlanych 43. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2.1) Część I zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 7 przy ul. Słowackiego 3, zakres prac obejmuje: - demontaż krat okiennych, obróbek blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej; - demontaż zadaszenia tarasu; - rozebranie naświetli okiennych; - wykonanie nowych ścian naświetli wraz z nowymi kratami; - sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian; - montaż parapetów zewnętrznych; - montaż instalacji odgromowej; - wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicy; - naprawa tynków; - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej i poniżej poziomu terenu; - wykonanie nowych obróbek blacharskich, pasów podrynnowych, obróbek ogniomurów oraz balkonów; - montaż nowych rur spustowych; - malowanie barierek; - wykonanie otworów wentylacyjnych stropodachu, osadzenie kratek; - wykonanie opaski wokół budynku (obrzeża betonowe + kostka brukowa); - odbicie tynków na ścianach tarasu; - uzupełnienie fug w odsłoniętej ścianie z kamienia wraz z piaskowaniem; - wykonanie nowych czap betonowych na ścianie z kamienia; - wykonanie nowej nawierzchni tarasu z kostki brukowej oraz odwodnienia liniowego. - oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni spodu stropu nad piwnicą; - klejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej i malowanie natryskowe sufitu; - usunięcie nieczystości i przygotowanie powierzchni stropu nad ostatnią kondygnacją; - wykonanie warstwy termoizolacji na powierzchni stropu w przestrzeni stropodachu. 2.2) Część II zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 15 przy ul. Budowlanych 43, zakres prac obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej i poniżej poziomu terenu; - usunięcie nieczystości i przygotowanie powierzchni stropu nad ostatnią kondygnacją; - wykonanie warstwy termoizolacji na powierzchni stropu w przestrzeni stropodachu; - oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni spodu stropu nad piwnicą; - klejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej i malowanie natryskowe sufitu; - wymiana pokrycia na dachu; - likwidacja zsypów piwnicznych; - remont studzienek doświetlających pomieszczenia piwnic; - wymiana starej stolarki drzwiowej i okiennej; - remont schodów; - wymiana rur spustowych; - przemurowanie uszkodzonych kominów; - przebudowa tarasu; - wymiana nawierzchni głównego chodnika i opaski wokół budynku; - montaż i wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych; - wykonanie kolorystyki elewacji budynku; - prace towarzyszące.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45312311-0, 45321000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 7 przy ul. Słowackiego 3.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 386239.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Ryszard Palka prowadzący działalność pn. Palka Ryszard, Adam Palka prowadzący działalność pn. Palka Adam - wspólnicy s.c. Handrem - Brzeszcze
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nosala 31, 32-620 Brzeszcze
Kod pocztowy: 32-620
Miejscowość: Brzeszcze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 396301.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 396301.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 516951.76
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 15 przy ul. Budowlanych 43
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 640928.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane DERMEX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek
Kod pocztowy: 32-660
Miejscowość: Chełmek
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 503720.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 503720.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 634466.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: