Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Wojciech Młynarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZEMM ELEVATOR Wojciech Młynarczyk, ul. 1 Maja 88, 40-231 Katowice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-04-2019
Numer ogłoszenia
537066-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
ul. Czecha
Nr telefonu
33 841 17 81
Email
ddp.oswiecim@vp.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 537066-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu: Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, 9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 12003504300000, ul. ul. Czecha  8 , 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 841 17 81, e-mail ddp.oswiecim@vp.pl, faks 33 841 17 81 wew. 25.
Adres strony internetowej (URL): www.ddposwiecim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/ddposwiecim,m,106659,zamowienia.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/ddposwiecim,m,106659,zamowienia.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem. Oferta powinna zostać złożona w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu
Adres:
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha 8, 32-600 Oświęcim (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.
Numer referencyjny: GK.43.18.2019/ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Charakterystyka zadania 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie wybrany wykonawca, jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostarczeniu i montażu w obiekcie wskazanym w ust. 2 pkt. 1 fabrycznie nowej windy, według opisu określonego niniejszą SIWZ oraz dołączonymi do niej dokumentami. 2) Budynek, w którym należy zamontować windę, jest obiektem nowopostajacym, będącym w trakcie realizacji - przewidywany termin zakończenia budowy 31 sierpnia 2019 r. Budowane skrzydło B DDP stanowić będzie uzupełnienie funkcji realizowanej na parterze budynku istniejącego. Składa się z oddzielnej klatki schodowej z windą objętą przedmiotem niniejszego zamówienia oraz z dwóch kondygnacji nadziemnych. Połączenie z częścią istniejącą DDP - skrzydło A - zapewniają na każdym poziomie klatki schodowej drzwi dwuskrzydłowe. 2. Informacje dot. przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia 1) Parametry ogólne: a) dostarczona przez wybranego wykonawcę winda musi być przystosowana do przemieszczania osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostosowana do potrzeb i szczególnych wymagań osób starszych, odpowiadająca parametrom wskazanym przez Zamawiającego, b) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż windy wraz z całym osprzętem i materiałami koniecznymi dla uruchomienia i prawidłowego działania windy oraz wymaganymi przez Zamawiającego, c) winda, osprzęt i materiały objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nigdy wcześniej nie montowane i eksploatowane, z datą produkcji nie wcześniejszą niż marzec 2019 r. 2) Szyb windy: a) przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje budowy szybu windy - szyb windy wykonano w ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, b) konstrukcja szybu: monolityczna żelbetowa, c) wymiary szybu, nadszybia i podszybia: zgodnie z rysunkami opublikowanymi przez Zamawiającego wraz z niniejszą SIWZ - załącznik A, d) w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać oświetlenie szybu windy. 3) Winda: a) udźwig: 800 kg/10 osób b) ilość przystanków/dojść: 2/2 c) prędkość: do 1,0 m/s d) winda bez maszynowni e) napęd elektryczny, bezreduktorowy, moc do ok. 5,7 kW, płynna regulacja prędkości VVVF, enkoder, f) wymiary: winda dostosowana do parametrów i wymiarów szybu wskazanych przez Zamawiającego, kabina maksymalnie wykorzystująca dostępną przestrzeń szybu przy uwzględnieniu zastosowanej technologi dźwigu, g) ogranicznik prędkości: dwukierunkowy, podstawa, obciążka z obciążnikiem, lina, osłony, h) posadowienie: stalowe amortyzowane: nakładka pod napęd na istniejące belki posadowienia, koło, liny nośne, kominki lin, i) rama przeciwwagowa: stalowa z osprzętem (zawieszenie lin, suwaki, smarownice, osłona), j) rama kabinowa: stalowa z osprzętem (amortyzowane zawieszenie lin, chwytacze dwukierunkowe cert. A3 , prowadniki suwakowe , smarownice, czujnik przeciążenia), k) kabina: ? nieprzelotowa, ? bez lustra, ? wykończenie: ? ściany i sufit: stal nierdzewna szczotkowana ? podłoga: wykładzina antypoślizgowa, łatwozmywalna, trudnościeralna, w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, ? oświetlenie energooszczędne led, rozproszone, wstrząsoodporne, o natężeniu zgodnym z normami ? poręcz okrągła ze stali nierdzewnej zamontowana na trzech ścianach kabiny, ? na ścianie przeciwległej do wejścia, nad poręczą, zamontowana poziomo ramka aluminiowa do prezentacji reklam, plakatów, zdjęć, menu, ofert specjalnych, regulaminów, oznaczania miejsc itp., rozmiar A2, np. Rama Imbus Window (http://www.gablotykroll.pl/ramy-zatrzaskowe-security/rama-imbus-window) lub równoważna, ? wejścia zabezpieczone kurtyną świetlną, ? wentylator ? moduł komunikacji głosowej umożliwiający kontakt z obsługą w przypadku awarii windy, ? moduł dźwiękowy umożliwiający emisję nagrań z nośnika zewnętrznego (np. pamięci USB). l) drzwi kabinowe: dwupanelowe, otwierane automatycznie teleskopowo, panele drzwiowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, m) drzwi szybowe: dwupanelowe, otwierane automatycznie teleskopowo, panele drzwiowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, n) panel dyspozycji w kabinie: ? wykończenie: stal nierdzewna, ? przyciski sterowania z oznaczeniami Braille?a, ? przyciski piętrowe: okrągłe, podświetlane led w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, ? przyciski funkcyjne: alarm, wentylator, otwieranie i zamykanie drzwi o) kasety wezwań montowane w ościeżnicy drzwi szybowych: ? wykończenie: stal nierdzewna, ? podświetlane led w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, ? przyciski sterowania z oznaczeniami Braille?a. p) sterowanie: zbiorcze jednokierunkowe r) dodatkowe zasilanie akumulatorowe zapewniające co najmniej podtrzymanie oświetlenia kabiny i dojazd windy do najbliższego przystanku wraz z otwarciem drzwi, s) liny stalowe, niepokryte tworzywem. 4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dobór windy oraz towarzyszącego jej osprzętu do wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SIWZ, a w przypadku rozwiązań szczegółowych - określonych na etapie realizacji zamówienia, b) dostawę windy i osprzętu na obiekt, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, c) montaż i pionowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych, d) montaż zespołu napędowego wraz z posadowieniem, e) montaż sterowania wraz z instalacją sterową i osprzętem, f) montaż ramy kabinowej, g) montaż ramy przeciwwagi, h) montaż kabiny dźwigu wraz z drzwiami kabinowymi, i) montaż kaset wezwań, j) montaż drzwi szybowych, k) montaż osprzętu w szybie, l) próby, testy oraz uruchomienie, m) wszelkie czynności związane z przekazaniem windy do eksploatacji Zamawiającemu i dopuszczeniem do użytkowania, n) udzielenie Zamawiającemu instruktażu obsługi windy, o) przygotowanie dokumentacji windy, p) zgłoszenia urządzenia do objęcia dozorem technicznym r) uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację windy - odbioru windy przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej: "UDT"), s) skompletowanie dokumentacji windy i przekazanie jej Zamawiającemu,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45310000-3
45313000-4
45313100-5
45311000-0
45311200-2
45311100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
70

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy ws. niniejszego zamówienia publicznego, w tym do 14 dni kalendarzowych na montaż windy na obiekcie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. 2. W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jedną umowę o wartości minimum 60 000,00 zł brutto, polegającą na dostawie i montażu windy o napędzie elektrycznym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w  wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających bark podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 1 , jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w ust. 7, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx). 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W związku z powyższym wykonawcy, o których mowa w pkt 2, tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w pkt 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zapisy pkt. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w  wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - z uwzględnieniem w tym wykazie wykonawstwa jednej umowy o wartości minimum 60 000,00 zł brutto, polegającej na dostawie i montażu windy o napędzie elektrycznym. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W związku z powyższym wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności mające wpływ na koszt lub termin wykonania zamówienia przez wykonawcę. Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą dotyczyć: 1) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zamówienia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w SIWZ, a wynikających ze stwierdzonych błędnych zapisów tej SIWZ, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, dostępnych materiałów lub technologii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w SIWZ, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych, c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia zgodnie z jego postanowieniami - pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) konieczności zrealizowania czynności nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówieniem a niezbędnych dla prawidłowego wykonania tego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nieprzewidzianej przez Zamawiającego. 2) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia: a) okoliczności, o których mowa w pkt. 1; b) opóźnień w budowie budynku, dla którego przewiduje się dostawę i montaż windy; c) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; d) okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, w szczególności skutkujących opóźnieniem w przekazaniu placu budowy lub koniecznością zmian dokumentacji; e) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 3) zmian innych niż określone w pkt. 1 i 2; 4) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp. 2. Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w pkt 1, winna odpowiadać kwotowo zmianie kosztów wykonania zamówienia następującej na skutek wystąpienia tych okoliczności. 3. Zmiana terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności, o których mowa w pkt 1, winna odpowiadać okresowi, w którym występowały okoliczności uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych. 4. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1, dokonywane mogą być na wniosek wykonawcy. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca winien dołączyć stosowne uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczności powodujących te zmiany oraz przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający może zwolnić wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy ma nastąpić na skutek okoliczności bezsprzecznych i oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, a ich wpływ na zmianę umowy jest możliwy do wyliczenia na podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu w sytuacji gdy zmiany do umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia umownego a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem okoliczności zawinionych przez wykonawcę lub za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. 7. Nie są istotnymi zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych rejestrowych wskazanych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: