Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa utrzymania terenów zielonych w zakresie koszenia oraz odchwaszczania opryskami herbicydowymi usytuowanych w Państwowym Muzeum Auschwitz ?...

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510073081-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-603 Oświęcim
Ulica
ul. Więźniów Oświęcimia
Nr telefonu
338 448 003
Email
muzeum@auschwitz.org.pl
Strona www
www.auschwitz.org

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510073081-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu: Usługa utrzymania terenów zielonych w zakresie koszenia oraz odchwaszczania opryskami herbicydowymi usytuowanych w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517308-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540040184-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Krajowy numer identyfikacyjny 27601500000000, ul. ul. Więźniów Oświęcimia  20, 32-603  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 448 003, e-mail muzeum@auschwitz.org.pl, faks 33 843 18 62.
Adres strony internetowej (url): www.auschwitz.org
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa utrzymania terenów zielonych w zakresie koszenia oraz odchwaszczania opryskami herbicydowymi usytuowanych w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zielonych w zakresie koszenia oraz oprysków herbicydowych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w sezonie 2019 (tj. od kwietnia do października) . Powierzchnia całkowita terenów zielonych wynosi: - w zakresie koszenia rowów melioracyjnych 5 332,68 ary - w zakresie koszenia pozostałej powierzchni 29 169,72 ary - w zakresie oprysku herbicydowego 8 860,29 ary
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 650000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bema 12A
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 887029.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 887029.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 887029.51
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie