Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej).

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510072805-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Zaborska
Nr telefonu
+48338429311
Email
zp@um.oswiecim.pl
Strona www
www.oswiecim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510072805-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.
Miasto Oświęcim: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516786-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 07218178700000, ul. Zaborska  2, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (url): www.oswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.11.2019.IV
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej w Oświęcimiu o długości około 229 m - kilometraż lokalny od km 0+073,70 do km 0+302,75 (od wjazdu na działkę 858/1 do skrzyżowania z ul. Polowiecką). Od km 0+000,00 do km 0+073,70 projektowana ścieżka zlokalizowana jest w pasie drogi krajowej nr 44 i realizowana będzie w tym samym czasie przez zarządcę drogi. Ścieżka ma mieć stałą szerokość 2,0 m i nawierzchnię wykonaną z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu podwójne T w kolorze szarym i bordowym (na zjazdach). Parametry projektowanej ścieżki i elementów towarzyszących: 1) ścieżka rowerowa o długości 229 m; 2) szerokość ścieżki 2,0 m; 3) długość budowanych korytek betonowych 216 m; 4) nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej bezfazowej podwójne T; 5) długość budowanego odwodnienia systemowego 12,0 m; 6) długość budowanego murku oporowego z elementów prefabrykowanych typu "L" wys. 2,30 m - 30,0 m; 7) długość budowanego murku oporowego z elementów prefabrykowanych typu "L" wys. 1,80 m - 4,0 m; 8) długość budowanej bariery ochronnej - 179,0 m; 9) długość budowanej bariero - poręczy - 37,0 m; 10) długość zabezpieczenia infrastruktury technicznej - 107,0 m; 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 1) ściągnięcie warstwy humusu; 2) karczowanie pni po wycince; 3) rozbiórkę sieci wodociągowej - hydrantów; 4) zabezpieczenie infrastruktury technicznej; 5) budowę studni chłonnych; 6) budowę hydrantów ppoż.; 7) zabudowę murku oporowego z elementów prefabrykowanych typu "L"; 8) zabudowę palisady; 9) wykonanie skarp (rumosze niegliniaste); 10) budowę wpustów deszczowych z przykanalikami; 11) wykonanie warstw konstrukcyjnych ścieżki oraz zjazdów; 12) budowę korytek ściekowych oraz odwodnienia systemowego; 13) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej; 14) wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego; 15) wykonanie bariery ochronnej typu "Olsztyńska"; 16) zamontowanie bariero-poręczy do murku oporowego z elementów prefabrykowanych typu "L"; 17) humusowanie i obsianie trawą skarp; 18) wykonanie oznakowania. 3. Dokumentacja projektowa: Szczegółowy zakres i sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowo-przedmiarowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji niniejszej SIWZ. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w niniejszym ustępie dokumentacja projektowo?przedmiarowa wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty, w tym dla sporządzenia planowanego zestawienia kosztów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 77211400-6, 45111200-0, 45233120-6, 45233161-5, 34922100-7, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 299220.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Krzysztof Wysogląd prowadzący działalność gospodarczą pn.: KONKRET Krzysztof Wysogląd
Email wykonawcy: konkretoswiecim@wp.pl
Adres pocztowy: Poręba Wielka, ul. Tyszkiewicza 37, 32?600 Oświęcim
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Poręba Wielka
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 399540.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399540.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 983910.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: