Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: Przebudowa nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Brzezince przy ul. Czarnej 8

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510074039-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Sportowa
Nr telefonu
789 184 356
Email
t.czubek@zkgo.gminaoswiecim.pl
Strona www
www.zkgo.gminaoswiecim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510074039-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o.o.: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: Przebudowa nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Brzezince przy ul. Czarnej 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518581-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36273401000000, ul. Sportowa  9, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 789 184 356, e-mail t.czubek@zkgo.gminaoswiecim.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zkgo.gminaoswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: Przebudowa nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Brzezince przy ul. Czarnej 8
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZKGO-P.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 1495, 1496/5, 1496/6 w Brzezince przy ulicy Czarna 8 na bazę transportowo-sprzętową Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim Sp. z o. o. ujmującej: ˘ adaptację istniejącej hali magazynowej na potrzeby hali transportowo-sprzętowej Wydziału gospodarki komunalnej, w tym punktu bieżącej konserwacji i napraw pojazdów obsługi wewnętrznej z kanałem samochodowym, częścią socjalną i toaletą - obiekt "A" załącznik nr 8.1 i 8.2 do SIWZ, ˘ adaptację istniejącej zabudowy na pomieszczenia socjalno-sanitarne dla potrzeb pracowników Wydziału gospodarki komunalnej (szatnie męskie brudne i czyste, węzeł sanitarny) - obiekt "B" załącznik nr 8.1 i 8.2 do SIWZ ˘ adaptację istniejącej zabudowy na pomieszczenia administracyjne, socjalno-sanitarne dla potrzeb pracowników administracji (biura, sala narad, pomieszczenie socjalne, magazyn, węzeł sanitarny, węzeł cieplny - C.O., C.W.U, pomieszczenie techniczne-serwerownia) - obiekt "C" załącznik nr 8.1 i 8.2 do SIWZ ˘ budowę stanowiska mycia i dezynfekcji pojazdów obsługi wewnętrznej i zewnętrznej, uwzględniającego odprowadzenie ścieku zanieczyszczonego do zbiorników bezodpływowych - obiekt "D" załącznik nr 8.1 do SIWZ ˘ budowę miejsca magazynowania soli, piasku oraz mieszaniny piasku i soli wykorzystywanej w okresie zimowego utrzymania dróg - obiekt "E" załącznik nr 8.1 do SIWZ, ˘ budowę instalacji wewnętrznej wodociągowej i p.poż. (przyłącze wodociągowe jest w trakcie wykonania - projekt w posiadaniu Zamawiającego), ˘ budowę wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej z włączeniem do istniejących rozdzielni obwodowych linii zasilającej niskiego napięcia (linia wykonana wg odrębnego projektu będącego w posiadaniu Zamawiającego), ˘ budowę oświetlenia terenu zaopatrzonego w system alarmowy i monitoring, ˘ budowę sieci kanalizacji deszczowej "czystej" (z powierzchni dachów), ˘ budowę sieci kanalizacji deszczowej i przemysłowej z dróg, placów i powierzchni myjni, ˘ budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiorników bezodpływowych w granicach terenu inwestycji-obiekt "Z" załącznik nr 8.1 do SIWZ, ˘ budowę zlewni ścieków do obsługi autokarów w granicach terenu inwestycji, ˘ budowę ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową zewnętrzną i wewnętrzną, ˘ przebudowę układu komunikacyjnego, budowę parkingów, dróg wewnętrznych i chodników, placów manewrowych dla potrzeb m.in. szkolenia kierowców, ˘ wykonanie zieleni ochronnej i ozdobnej. Obszar zamierzenia inwestycyjnego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jest symbolem 1PU-teren produkcyjno-usługowy, 7KZ-drogi zbiorcze. Obiekty znajdujące się na w/w terenie inwestycyjnym nie są ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Opis konstrukcji obiektów będących przedmiotem opracowania (inwentaryzacja - załączniki nr 8.3 i 8.6 do SIWZ): Obiekt "A" - hala magazynowa Budynek niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej, pełniący funkcję magazynu. Od strony północno-wschodniej częściowo przylega do obiektu "B" oraz obiektów niebędących własnością Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim Sp. z o.o. Dane charakterystyczne: ˘ długość: 46,98 m, ˘ szerokość: 15,5 m, ˘ kubatura obiektu 3 411 m³ Opis konstrukcji: Konstrukcję nośną budynku stanowią stalowe ramy o rozpiętości 15 m, wykonane z profili walcowanych IPE 300, rozstawione co 6 m w ilości 5 szt. Wypełnienie ram stanowią pustaki żużlobetonowe. Ściana szczytowa od strony południowej wykonana w całości z pustaków żużlobetonowych, w ścianie szczytowej nie występuje rama stalowa. Ściany posadowione na podwalinie żelbetowej. Ściany osłonowe o wysokości 5m. Ściany niezaizolowane termicznie. W ścianach zabudowane są okna w szeregu poziomym. W ścianie szczytowej południowej oraz wschodniej znajdują się bramy o konstrukcji stalowej. Nadproża wykonane ze stalowych kątowników powiązanych przewiązkami. Posadzki wykonane w postaci płyt żelbetowych. Zadaszenie wykonane w postaci blachy falistej. Blacha oparta bezpośrednio na ryglach ram stalowych. Obiekt "B" - budynek socjalno-sanitarny Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dane charakterystyczne: ˘ długość: 22.4 m, ˘ szerokość: 4.8 m, ˘ powierzchnia zabudowy ok. 107 m², ˘ kubatura obiektu ok. 343 m³. Opis konstrukcji: Ściany konstrukcyjne w układzie podłużnym. Usztywnienie stanowią ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne w układzie poprzecznym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Dach jednospadowy. Więźba o ustroju krokwiowym kryta papą. Obiekt "C" - budynek socjalno-sanitarny z węzłem cieplnym: Budynki parterowe, niepodpiwniczone, składają się z dwóch części: północnej oraz południowej oddzielone od siebie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. Opis konstrukcji: Ściany konstrukcyjne w układzie podłużnym. Usztywnienie stanowią ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne w układzie poprzecznym. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej oraz z bloków PGS na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne działowe z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowej. Fundamenty części północnej z cegły oraz kamienia łamanego. Fundamenty części południowej betonowe. Stropy - nad przyziemiem budynku części północnej strop płaski drewniany. Nad częścią południową występuje strop z płyt prefabrykowanych wielootworowych typowych o rozpiętości 6m. Więźba i dach - więźba części północnej o ustroju krokwiowym kryta papą. Dach jednospadowy. Dach części południowej jednospadowy z płyt dachowych korytkowych zamkniętych o rozpiętości 3m. Uwaga: 1. Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją budowlaną obiektu "C" i jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o.o.; Brzezinka ul. Sportowa 9; 32-600 Oświęcim. 2. Opis konstrukcji zaciągnięto z PFU opracowanego przez ABI Studio Sp. z o.o. pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)" - dostępny u Zamawiającego. Kierunki zmian sposobu użytkowania obiektów ulegających przebudowie- załączniki nr 8.1 i 8.2 do SIWZ : Hala transportowo-sprzętowa - obiekt "A": ˘ część transportowo-sprzętowa, warsztat z kanałem samochodowym oraz bramą wjazdową i wyjazdową, ˘ część komunikacyjna (korytarz), ˘ mistrzówka, ˘ pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, ˘ magazyn, ˘ toaleta (WC), Obiekt socjalno-sanitarny - obiekt "B": ˘ wiatrołap, ˘ szatnia męska brudna, ˘ szatnia męska czysta, ˘ pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, ˘ węzeł sanitarny. Uwaga: szatnie powinny być przeznaczone dla min. 20 osób. Obiekt socjalno-sanitarny - obiekt "C": ˘ komunikacja (korytarz), ˘ pomieszczenia administracyjne - min. 10 stanowisk pracy, ˘ magazyn (środki czystości), ˘ archiwum, ˘ sala narad, ˘ pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, ˘ węzeł sanitarny, ˘ węzeł cieplny (kotłownia) ze składem opału (opcjonalnie), ˘ pomieszczenie techniczne (węzeł elektroenergetyczny i wodociągowy, serwerownia). Węzeł cieplny (kotłownia, skład opałowy) - obiekt "C": Kotłownia opalana pelletem - istniejące pomieszczenie kotłowni zmienia swoją funkcję na pomieszczenie składowania opału, z dostępem od strony południowej budynku. Dostęp do kotłowni odbywa się przez pomieszczenie składowania opału oraz z zewnątrz od strony północnej, jak również z korytarza prowadzącego na zewnątrz budynku, strona południowa. Niezależnie od powyższego należy rozważyć alternatywne rozwiązanie z zastosowaniem kotłowni opalanej gazem, na co może mieć wpływ wynik przeprowadzonego audytu energetycznego obiektów. Instalację należy zaprojektować w sposób umożliwiający wykorzystanie w przyszłości innych źródeł pozyskiwania energii. Stanowisko mycia i dezynfekcji pojazdów - obiekt "D": Myjnia bezdotykowa uwzględniająca potrzeby wewnętrzne Zamawiającego oraz umożliwiająca korzystania z niej przez zewnętrzne podmioty i osoby prywatne. Stanowisko odbioru ścieku bytowego z autokarów (zlewnia ścieku) - obiekt "Z" - załącznik nr 8.1 do SIWZ (opcjonalnie wskazać inną lokalizację): Stacja zlewna do odbioru nieczystości płynnych (ściek bytowy) dostosowana do obsługi autokarów z zapewnieniem dostępu do wody umożliwiającej płukanie zbiorników WC oraz jej poboru do zbiorników w autokarze. Stanowisko winno być oświetlone i oddzielone pasem zieleni lub parkanem od pozostałej infrastruktury. Stanowisko magazynowania soli, piasku oraz ich mieszaniny niezbędnej w okresie zimowego utrzymania dróg - obiekt "E" załącznik nr 8.1 do SIWZ (opcjonalnie wskazać inną lokalizację): Obiekt zadaszony z trzema boksami na piasek, sól oraz mieszaninę piasku i soli. Uwaga: zmiana sposobu użytkowania obiektów sugerowana przez Zamawiającego oraz przedstawiona graficznie w załącznikach nr 8.1 i 8.2 do SIWZ nie wiąże Wykonawcę dokumentacji projektowej w zakresie podania innych rozwiązań niż wyżej opisane. Do obowiązków Wykonawcy należy: ˘ wykonanie audytu energetycznego, inwentaryzacji wielobranżowej wraz z oceną stanu technicznego, stanu zawilgocenia i zasolenia z badaniami mykologicznymi zawierające zalecenia dotyczące prac naprawczych konstrukcji obiektu, których wyniki stanowić będą podstawę do opracowania ostatecznej dokumentacji projektowej, ˘ wykonanie badań geotechnicznych , służące do oceny warunków geologicznych terenu, jeżeli będą konieczne, ˘ Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań Zamawiającego, przed złożeniem oferty dokonać oględzin obiektów będących przedmiotem zamówienia oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne. Dokumentacja projektowa winna być sporządzone przez Projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie wymagane dla każdej z branż. Projekt powinien zostać naniesiony przez uprawnionego projektanta na przygotowaną wcześniej inwentaryzację, zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), istotnymi warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie robót, zaakceptował bez zastrzeżeń, czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Dokumentacja projektowa obejmuje: ˘ wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej będącej podstawą i wytycznymi do opracowania ostatecznej dokumentacji projektowej. Koncepcja powinna zawierać w szczególności rozwiązania elewacji, a także plan zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wykonawca powinien uzgodnić koncepcję z Zamawiającym. Pozytywna opinia Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do dalszych prac projektowych. Uzgodnienia muszą posiadać formę pisemną. Zamawiający dokona uzgodnień w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania dokumentacji, w formie pisemnej. ˘ opracowanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę - po 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, w formacie PDF i dwg, ˘ opracowanie projektów wykonawczych po 5 egz. dla każdej branży w wersji papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, w formacie PDF i dwg. dla wszystkich branż (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym sieci zewnętrznych i instalacje wewnętrzne: (wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, wentylacja, p.poż., elektryczna, teletechniczna i inne niezbędne) ujmujące technologią remontu, przebudowę istniejących obiektów oraz budowę nowych, spełniające zalecenia przeprowadzonej oceny stanu technicznego, wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej, posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, ˘ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, w formacie PDF, ˘ opracowanie kosztorysu inwestorskiego w 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF i xls dla każdej z branż, ˘ opracowanie przedmiaru robót w 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej z branż, w formacie PDF i xls. ˘ opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych wraz jego zatwierdzeniem. ˘ uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, pozwoleń i decyzji w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pozwolenia wodno-prawnego, ewentualnie inne opracowania niezbędne do realizacji zamówienia w tym inwentaryzację zieleni, projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego, opracowania branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (w razie potrzeby), a także wszelkie inne niezbędne uzgodnienia i decyzje właściwych organów, w szczególności prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wymagania dotyczące opracowań projektowych i pełnienia nadzoru autorskiego: 1. Przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca (projektant) nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważny". W takim przypadku Wykonawca (projektant), który powołuje się na rozwiązanie równoważne, przygotowując dokumentację projektową musi wykazać, w jaki sposób należy określić równoważność. 2. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (opis jak wyżej). 3. Projekt powinien zostać naniesiony przez uprawnionych Projektantów na przygotowaną wcześniej inwentaryzację, którzy z należytą starannością zapoznali się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), z istotnymi warunkami Umowy oraz uzyskali wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogły wpłynąć na wartość, czy charakter złożonej Oferty lub wykonanie robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do etapowania inwestycji lub wydzielenia części robót wg ustaleń z Zamawiającym (w zakresie podziału kosztorysów i przedmiarów). 5. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą. 6. W ramach opcji, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej w szczególności w zakresie: - stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, - uzupełniania projektu w rozwiązania robocze oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, - udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych. 7. Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. 8. W celu spełnienia wymagań Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco przyjętych przez siebie rozwiązań projektowych celem wyboru jednego z nich, najbardziej korzystnego pod względem funkcjonalnym jak i kosztowym. 9. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Opracowanie powinno być zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń majątkowych. 11. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) oraz wytycznymi i uzgodnieniami Zamawiającego. 12. Przedmiary robót powinny zawierać ich opis w kolejności technologicznej, z uwzględnieniem etapowości robót budowlanych, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych opracowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 13. Kosztorys inwestorski powinien być wykonany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389). 14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, użytego sprzętu oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych. 15. Dokumentacja winna być wykonana w stanie kompletnym, spójna i skorelowana we wszystkich branżach wchodzących w jej skład w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów. 16. Dokumentacja j.w. dostarczana w formie elektronicznej Zamawiającemu musi być zapisana na płycie CD/DVD w tym rysunki w formacie dwg oraz pdf (dla potrzeb przetargu na roboty budowlane), tekst w formacie .doc (Ms Word); .xls (Ms Excel). 17. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu w zakresie nie objętym niniejszą umową. 18. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów i opłat z tytułu realizacji zamówienia. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji. 19. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. 20. W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako dodatkowych i niezbędnych do wykonania. 21. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji - 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 22. Wykonanie projektów wykonawczych w żaden sposób nie może prowadzić do zmiany projektu budowlanego, na podstawie którego Zamawiający otrzymał decyzję pozwolenia na budowę. Uzyskane wszelkie niezbędne decyzje urzędowe i uzgodnienia projektu wraz z pozwoleniem na budowę przekazywane będą Zamawiającemu na bieżąco w formie skanów w rozszerzeniu pdf. 23. Cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 24. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania Zamawiającego z treścią uzyskanych uzgodnień, 25. Cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Rękojmia: Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji - 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Warunki odbioru prac: ˘ obiór dokumentacji odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokolarnego jej przekazania przez Wykonawcę, ˘ do składanej dokumentacji należy załączyć wykaz opracowań i oświadczeń projektanta o jej kompletności oraz zgodności jej wykonania z obowiązującymi przepisami, ˘ Zamawiający dokona jej sprawdzenia pod względem formalnym i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół odbioru. Protokół odbioru stanowił będzie podstawę do złożenia faktury za wykonane zamówienie. Warunki rozliczenia: ˘ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego, ˘ rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą częściową w wysokości 80% wynagrodzenia po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego oraz po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostała kwota 20% wynagrodzenia zostanie zrealizowana po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. ˘ termin płatności faktury częściowej i końcowej wynosi 21 dni od daty jej złożenia wraz z protokołem odbioru opracowania bez zastrzeżeń, ˘ z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dokumentację projektową, Zamawiający nabywa nieodpłatnie na czas nieokreślony pełne autorskie prawa majątkowe do opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia, ˘ prawa te dotyczą następujących pól eksploatacji opracowań: wprowadzenie do komputera, jego utrwalenie i zwielokrotnienie, publikowanie w formie pisemnej i elektronicznej, umieszczanie na stronach internetowych Urzędu Gminy Oświęcim oraz innych podmiotów, ˘ Projektant nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z wykorzystaniem opracowania projektowego przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71223000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130410.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LW UNIPROJEKT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1
Kod pocztowy: 32-540
Miejscowość: Trzebinia
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174660.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie