Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Philips Polska, al.Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa kraj/woj. inne

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

ogloszenie

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie z wolnej ręki. Przedmiotem jest serwis urządzeń medycznych zainstalowanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu.

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510074002-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. Poznańska
Nr telefonu
523 545 587
Email
zam.pub@pszozino.org.pl
Strona www
www.bip.pszozino.lo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510074002-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu: Postępowanie z wolnej ręki. Przedmiotem jest serwis urządzeń medycznych zainstalowanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550045028-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 92358780000000, ul. ul. Poznańska  97, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 545 587, e-mail zam.pub@pszozino.org.pl, faks 523 574 667.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pszozino.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Postępowanie z wolnej ręki. Przedmiotem jest serwis urządzeń medycznych zainstalowanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR-6/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem umowy jest: 1) wykonywanie usług konserwacyjnych (przeglądów) następującego sprzętu medycznego Zamawiającego: a) Angiograf Philips Allura FD10C wraz z Xper Flex Cardio - numer seryjny 131076 (722010 1000), b) Defibrylator Philips HeartStart Mrx - numer seryjny US00566872, c) Rtg z ramieniem C Philips BV Libra 9" - numer seryjny 01JOEQ611 SXI 636 (nr serw. 1364), d) Rtg przewoźny Philips Practix 360 - numer seryjny 15000592, e) USG Philips HD11E - numer seryjny US70976126, f) USG Philips HD11E - numer seryjny US70976125, g) USG Philips Sparq - numer seryjny US71510596, h) KTG Philips Avalon FM20 - numer seryjny DE45733619, i) KTG Philips Avalon FM20 - numer seryjny DE45733573. 2) wykonywanie przez Wykonawcę pełnej obsługi serwisowej następującego sprzętu medycznego Zamawiającego, zainstalowanego w Pracowni Hemodynamiki Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu: a) Angiograf Philips Allura FD10C wraz z Xper Flex Cardio - numer seryjny 131076 (722010 1000), b) Defibrylator Philips HeartStart Mrx - numer seryjny US00566872, c) Stacja diagnostyczna TOMTEC - numer seryjny 250138. 3) wykonywanie przez Wykonawcę podstawowej obsługi serwisowej następującego sprzętu zainstalowanego na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu: a) Rtg z ramieniem C Philips BV Libra 9" - numer seryjny 01JOEQ611 SXI 636 (nr serw. 1364), b) Rtg przewoźny Philips Practix 360 - numer seryjny 15000592, c) USG Philips HD11E - numer seryjny US70976126, d) USG Philips HD11E - numer seryjny US70976125, e) USG Philips Sparq - numer seryjny US71510596, f) KTG Philips Avalon FM20 - numer seryjny DE45733619, g) KTG Philips Avalon FM20 - numer seryjny DE45733573. 3A.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową (sprzęt, aparatura), załączonymi do wyrobu przez producenta instrukcjami, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż; jak również z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, wynikającymi z obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością. Oprócz przedmiotu umowy opisanego powyżej w jego zakres wchodzi sporządzanie wystawianie na zlecenie Zamawiającego orzeczeń o stanie technicznym wyrobów medycznych. 3.BUsługi objęte przedmiotem umowy, z wyjątkiem napraw i orzeczeń o stanie technicznym, wykonywane będą na podstawie harmonogramu, opracowanego przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy serwisowej. 3.C. Harmonogram winien zawierać poszczególne czynności i terminy ich wykonania z podaniem daty. Szczegółowy zapis dot. harmonogramu zawarty jest we wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50421000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 900000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHILIPS POLSKA SP.Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: AL.Jerozolimskie 195B
Kod pocztowy: 02-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 619004.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 619004.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 619004.88
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  WR  na podstawie art. 67ust.1 pkt.1a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art.67 ust.1 pkt.1a Ustawy Pzp.Usługi mogą byc świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznym o obiektywnym charakterze
 
drukuj ogłoszenie