Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Tulipanowej oraz dokończenie przebudowy ul. Juliusza Trzcińskiego w Inowrocławiu

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510073611-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. F. D. Roosevelta
Nr telefonu
523 555 250
Email
zamowienia@inowroclaw.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510073611-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Miasto Inowrocław: Przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Tulipanowej oraz dokończenie przebudowy ul. Juliusza Trzcińskiego w Inowrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517728-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Inowrocław, Krajowy numer identyfikacyjny 59636900000000, ul. ul. F. D. Roosevelta  36, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 250, e-mail zamowienia@inowroclaw.pl, faks 523 555 233.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Tulipanowej oraz dokończenie przebudowy ul. Juliusza Trzcińskiego w Inowrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.271.1.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic gminnych: ul. Konwaliowej (dł. 258,10 m) i ul. Tulipanowej (81,00 m) oraz dokończenie przebudowy ul. Juliusza Trzcińskiego wraz z odcinkiem ul. Wrzosowej, łącznej długości 176,3 m, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych. Stan obecny nawierzchni: ul. Trzcińskiego utwardzona tłuczniem, na zrealizowanym odcinku kostka betonowej i nawierzchnia bitumiczna; ul. Konwaliowa, Tulipanowa i Wrzosowa utwardzone tłuczniem; w zrealizowanym odcinku ul. Konwaliowej kostka betonowa. Ul. Trzcińskiego w rejonie objętym przedmiotem zamówienia krzyżuje się z ul. Wrzosową i ul. Tulipanową, która krzyżuje się z ul. Trzcińskiego i ul. Konwaliową. Na terenie inwestycji znajdują się sieci: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przebudowę ul. Trzcińskiego wraz z obustronnym poboczem, zjazdami i dojściami na posesje; 2) przebudowę ul. Wrzosowej wraz z obustronnym poboczem zjazdami i dojściami na posesje; 3) przebudowę ul. Konwaliowej, zjazdami i dojściami na posesje, na odcinku ulicy z obustronnymi utwardzonymi poboczami; 4) przebudowę ul. Tulipanowej; 5) przebudowę skrzyżowania ulic: Wrzosowej z Konwaliową oraz Konwaliowej z Tulipanową; 6) budowę infrastruktury towarzyszącej tj.: odwodnienia ulicy (kanalizacja deszczowa), sieci wodociągowej, rowów odwadniających w ul. J. Trzcińskiego i w ul. Wrzosowej; 7) rozwiązanie kolizji sieciowych w zakresie przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej (linii napowietrznej Nn oraz instalacji oświetlenia terenu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45231110-9, 45330000-9, 45233252-0, 45233200-1, 45316100-6, 45112710-5, 34922100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 699838.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: INOHURT Sp. z o.o. - lider konsorcjum, Szubarga Building Group Sp. z o.o. - parner konsorcjum
Email wykonawcy: przetargi@inohurt.pl
Adres pocztowy: ul.Transportowca 31
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 982071.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 880589.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 982071.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie części robót drogowych oraz częściowe wykonanie nawierzchni bitumicznej

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie