Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510073404-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. F. D. Roosevelta
Nr telefonu
523 555 250
Email
zamowienia@inowroclaw.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510073404-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Miasto Inowrocław: Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525407-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Inowrocław, Krajowy numer identyfikacyjny 59636900000000, ul. ul. F. D. Roosevelta  36, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 250, e-mail zamowienia@inowroclaw.pl, faks 523 555 233.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.271.1.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia, utworzonych w ramach projektu pn. "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu", położonych w rejonie: 1) ul. Władysława Jagiełły, ul. Władysława Łokietka i ul. Marulewskiej; 2) ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Długiej; 3) ul. Poznańskiej; 4) ul. Staropoznańskiej i ul. Daniela Rakowicza. Na terenach objętych przedmiotem zamówienia znajduje się łącznie: 330 drzew, 16 503 krzewów, 617 m2 kwietników, 10 345 m2 łąk parkowych oraz 33 400 m2 trawników. 2. W zakres zamówienia wchodzi: 1) pielęgnacja roślinności na ww. terenach zielonych: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, koszenie, usuwanie odrostów korzeniowych, poprawa misek, kopczykowanie drzew i krzewów w okresie jesiennym, rozgarnięcie kopczyków i uformowanie misek w okresie wiosennym, przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące); 2) usuwanie uschniętych roślin, uszkodzonych palików i wiązadeł oraz zastąpienie ich nowymi, po uzgodnieniu z Zamawiającym; nowe sadzonki roślin, paliki, wiązadła itp. materiały kupuje wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, z tym że wartość brutto tych zakupów nie może przekroczyć 1 000,00 zł /1 miesiąc; 3) bieżące informował zamawiającego (drogą elektroniczną) o stwierdzonym braku roślin, o ich obumarciu, uszkodzeniu palików i wiązadeł; 4) zgłaszanie Zamawiającemu nie później niż ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia o: złomach, wywrotach, uszkodzeniach i kradzieży: drzew, krzewów lub bylin małej architektury, palików, więzadeł; 5) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym ogólnego harmonogramu (na okres trwania umowy) planowanych prac na przedmiotowych terenach zielonych - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy; 6) przekazywanie tygodniowych harmonogramów prac zaplanowanych na terenach zielonych w danym tygodniu (w każdy poniedziałek do godz. 12:00).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 165205.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ECOROAD Sp. zo .o
Email wykonawcy: biuro@ecoroad.pl
Adres pocztowy: Sikorowo 31
Kod pocztowy: 88-101
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 124696.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124696.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174832.66
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie