Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Wojskowego Instytutu Łączności

mazowieckie, Zegrze Południowe

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510074862-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Warszawska
Nr telefonu
261 885 543
Email
k.juras@wil.waw.pl
Strona www
www.wil.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510074862-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.
Wojskowy Instytut Łączności: Zakup paliwa do pojazdów służbowych Wojskowego Instytutu Łączności

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532134-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 10099060000000, ul. Warszawska   22A, 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.wil.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Wojskowego Instytutu Łączności
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-9-19-DTO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów służbowych Wojskowego Instytutu Łączności, na stacjach benzynowych Wykonawcy, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w szacunkowej ilości: 1) benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości 14.000 litrów, 2) oleju napędowego (ON) w ilości 16.000 litrów. Określone powyżej ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi ustalonymi przez Zamawiającego w celu porównania ofert i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliwa faktycznie zakupionego w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega, iż ilość zakupionego paliwa w trakcie trwania umowy może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w porównaniu z ilościami określonymi w SIWZ, niemniej ich łączna wartość nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w umowie. Przedmiot zamówienia musi: 1) spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie, i tak: ? benzyna bezołowiowa 95 musi spełniać wymagania normy PN-EN 280, ? olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006, 2) posiadać świadectwo jakości oraz spełniać wymagania określone w Zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680). Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw oddaloną od siedziby Zamawiającego (05-130 Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22A) nie więcej niż 10 km, czynną we wszystkie dni tygodnia. Tankowanie pojazdów rozliczane będzie raz na miesiąc. Wykonawca będzie prowadzić dokładną ewidencje wykonanych transakcji, zawierającą minimum następujące informacje: data dokonania transakcji, ilość i wartość zakupionego paliwa, rodzaj tankowanego paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu. Zestawienie zawierające ww. dane będzie każdorazowo załączane przez Wykonawcę do faktury. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zakup paliw przy użyciu kart flotowych, w takim przypadku: 1) Wykonawca wyda Zmawiającemu nieodpłatnie karty flotowe, po jednej dla każdego z posiadanych przez Zamawiającego pojazdów (wykaz pojazdów stanowić będzie załącznik do umowy) oraz jedną na okaziciela wraz z numerami PIN do każdej karty. Wykonawca wystawi karty flotowe i dostarczy je na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. 2) Wykonawca wyda Zamawiającemu nieodpłatnie dodatkowe karty w przypadku zwiększenia liczby użytkowanych samochodów przez Zamawiającego lub zmiany na inny samochód/samochody. Wykonawca wystawi karty flotowe i dostarczy je na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o konieczności wystawienia nowej karty. 3) W przypadku zagubienia lub zniszczenia kart już wydanych, Wykonawca wyda Zamawiającemu nową kartę za opłata zgodną z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu przesłania zawiadomienia o konieczności wystawienia duplikatu nowej karty. 4) Karty flotowe będą służyły tylko i wyłącznie do zakupu paliwa. 5) Karty flotowe będą ważne do końca trwania umowy i będą umożliwiać realizację zakupów paliwa na wszystkich stacjach Wykonawcy na terenie Polski. Szczegółowe procedury regulujące postępowanie z kartami flotowymi Wykonawca dołączy do podpisanej umowy. 6) Transakcje zakupu paliw dokonywane będą według aktualnie obowiązujących cen na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, z uwzględnieniem upustu udzielonego przez Wykonawcę. Możliwość zatrudnienia podwykonawców: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09132100-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 126000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPUH Agro - Tank Skołożyńska-Marcinkiewicz Agnieszka Sp. j.
Email wykonawcy: piotr.marcinkiewicz73@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Szkolna 55
Kod pocztowy: 05-270
Miejscowość: Marki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 148800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie