Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego.

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510074611-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Bielska
Nr telefonu
242 676 800
Email
cuw@powiat.plock.pl
Strona www
www.powiat-plock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510074611-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.
Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521346-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61101603400000, ul. Bielska  59, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 676 800, e-mail cuw@powiat.plock.pl, faks 242 676 848.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-plock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUW.DZP.262.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30100000-0, 32322000-6, 38653400-1, 38652100-1, 42962000-7, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Płocku, dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego oraz dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Płocku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101405.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ALLTECH" Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 119937.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 119937.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132440.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnił postępowanie w Części 2. Dostawa sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pismem z dnia 19.03.2019 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie poinformował, iż nie wyraża zgody na wybór oferty Wykonawcy, wstępnie ocenionej jako najkorzystniejsza. Na Część 2. Dostawa sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 14 300,00 zł, natomiast cena oferty wstępnie ocenionej jako najkorzystniejsza wynosiła 17 453,70 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: