Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510076010-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Pl. Dąbrowskiego
Nr telefonu
243 665 400
Email
zamowienia@pwszplock.pl
Strona www
www.pwszplock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510076010-N-2019 z dnia 17-04-2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
PUE POWR.03.01.00-00-P002/15)"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. PUE POWR.05.03.00-00-077/17 w ramach realizacji projektu pn. "Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 3. PUE POWR.03.05.00-00-Z069/17-00 - w ramach projektu pn. "Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy", współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529364-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540061523-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61103840300000, ul. Pl. Dąbrowskiego  2, 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 665 400, e-mail zamowienia@pwszplock.pl, faks 243 665 421.
Adres strony internetowej (url): www.pwszplock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.PM.232.30.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących oraz UPC na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II SIWZ. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dziale II. CZĘŚĆ 1 1. Laptop 15 sztuk. A) Laptop - 13 szt. ( Środki - akademickie liceum ) B) Laptop - 2 szt. (Koszty pośrednie PUE POWR.03.05.00-00-Z069/17-00 - w ramach projektu pn. "Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy", współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 2. Adaptery WiFi - 10 sztuk (ALO ) Monitor - 1 sztuki ( Koszty pośrednie PUE POWR.03.05.00-00-Z069/17-00 - w ramach projektu pn. "Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy", współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 4. Adaptery Bluetooth - 10 sztuk ( ALO ) Laptop - 1 sztuka Koszty pośrednie POWR.05.03.00-00-0077/17 Stacja dokująca -1 sztuka 7. Laptop - 6 sztuk ( ALO ) Torba do laptopa - 13 sztuk ( ALO ) 9. Mysz bezprzewodowa - 2 sztuki (ALO ) Projektor LED Akumulatorowy - 5 sztuk (ALO ) Mysz komputerowa przewodowa - 16 sztuk ( ALO ) Skaner przenośny Pendrive . Urządzenie wielofunkcyjne - 2. Drukarka laserowa mono Drukarka laserowa mono - 1 szt Drukarka laserowa kolorowa Drukarka igłowa - 1 szt ( Urządzenie wielofunkcyjne- 2 sztuki drukarka laserowa mono
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30237270-2, 32420000-3, 30231300-0, 38652100-1, 30233180-6, 30237200-1, 30216110-0, 30232120-1, 30232110-8, 30232100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: sprzęty komputerowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 83735.25
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Data Net" Jarosław Jagodziński i Wspólnicy Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kolberga 16
Kod pocztowy: 06-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 100645.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100645.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100645.98
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: urządzenia wielofunkcyjne, drukarki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwanej "Pzp" unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 2 ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający jako kryterium poza cenowe w zakresie części 2 zastosował termin dostawy tj.: W przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się wykonać dostawę do dnia 08 kwietnia 2019 r., uzyska 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się wykonać dostawę do dnia 10 kwietnia 2019 r., uzyska 30 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się wykonać dostawę do dnia 12 kwietnia 2019 r., uzyska 20 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się wykonać dostawę do dnia 15 kwietnia 2019 r., uzyska 0 punktów. w związku z wezwaniem do wyjaśnień ofert Wykonawcy Sz COPI-FLEX Sp. J. B. i J. Szczyglińscy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Podlewskiego 5 09-402 Płock terminy realizacji zamówienia stały się nierealne do zrealizowania jak również podpisanie umowy zgodnie z art 94 ust. 1 Ustawy PZP wada jest istotna i ma wpływ na wynik postępowania w związku z tym niemożliwe staje się zawarcie ważnej umowy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: UPC
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22500.00
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AG IT PROJECT S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pasmugi 4
Kod pocztowy: 21-345
Miejscowość: Borki
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21126.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21126.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69895.98
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: