Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ASPAR, ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko - Biała, 43-300 Bielsko-Biała kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie wymiany złącz kablowych oraz zabudowy wyłączników p. poż. w budynkach A-4, A-5, A-6, A-7,...

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-05-2019
Numer ogłoszenia
537959-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-603 Oświęcim
Ulica
ul. Więźniów Oświęcimia
Nr telefonu
338 448 003
Email
muzeum@auschwitz.org.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 537959-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu: Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie wymiany złącz kablowych oraz zabudowy wyłączników p. poż. w budynkach A-4, A-5, A-6, A-7, A-10, A-13, A-18, A-21, A-22 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 27601500000000, ul. ul. Więźniów Oświęcimia  20 , 32-603  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 448 003, e-mail muzeum@auschwitz.org.pl, faks 33 843 18 62.
Adres strony internetowej (URL): www.auschwitz.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32- 603 Oświęcim, budynek administracyjny, dziennik podawczy (pokój nr 1.8).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie wymiany złącz kablowych oraz zabudowy wyłączników p. poż. w budynkach A-4, A-5, A-6, A-7, A-10, A-13, A-18, A-21, A-22 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych, których celem jest wykonanie wymiany złącz kablowych wraz z zabudową wyłączników p. poż.. Realizacja obejmuje zakresy: 2.1 Według projektu budowlanego pn. "Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie wymiany złącz kablowych oraz zabudowy wyłączników p. poż. w budynkach A-4, A-5, A-6, A-7, A-10, A-13, A-18, A-21, A-22 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu" 2.1.1 zabudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu w istniejących złączach kablowych budynków A-4, A-5, A-6, A-7; 2.1.2 wymianę istniejących złącz kablowych oraz zabudowę wyłącznika p.poż. w budynkach A-10, A-13, A-18, A-21, A-22; 2.1.3 montaż , oznakowanie, sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urządzeń; 2.1.4 przeprowadzenie prób działania instalacji. 2.2 W zakresie Wykonawcy będzie zapewnienie zasilania w budynkach na czas trwania robót (szczegółowe zapisy w Załączniku nr 8 do SIWZ), wykonanie tymczasowych, na czas realizacji robót budowlanych, zabezpieczeń, wygrodzeń placu budowy zapewniających bezkolizyjne użytkowanie terenu Zamawiającego w ciągu dnia, tj. zapewnienie Zamawiającemu prowadzenie jego statutowej działalności - udostępnienia Miejsca Pamięci Odwiedzającym. 2.3 Wykonanie prac konserwatorskich związanych z uzupełnieniem ubytków w ścianie lub wymianą uszkodzonych cegieł które uwidocznią się po demontażu istniejących i niepotrzebnych elementów instalacji. Uzupełnienie to należy wykonać z należytą starannością w rozumieniu prowadzenia prac konserwatorskich tzn. z nawiązaniem do wątku ceglanego oraz z odpowiednim doborem materiału do fugowania (załącznik nr 8 do SIWZ). Każdy z etapów niniejszych prac należy uzgadniać ze służbami konserwatorskimi Zamawiającego, ponadto każdorazowo należy w tym zakresie przedstawiać ww. służbom próbki do akceptacji. 2.4 Zapewnienie nadzoru w osobie kierownika budowy dysponującego uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z dokumentem potwierdzającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 2.5 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - "Warunki wykonywania robót-dostaw-usług w zakresie wymiany złącz kablowych oraz zabudowy wyłączników p. poż" oraz udział z Zamawiającym i przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w czynnościach kontrolno - rozpoznawczych po wykonaniu robót budowlanych. 2.6 Obiekty i teren wpisane są do rejestru zabytków pod nr : A-714/95 z 02.08.1995 [A-959/M]. 2.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn. "Istotne postanowienia umowy" (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz "Warunki wykonywania robót, dostaw i usług w zakresie wymiany złącz kablowych oraz zabudowy wyłączników p. poż" (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych (Załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 10 do SIWZ) 2.7.1 Dokumentację techniczną w wersji elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45317300-5
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot umowy określony w § 1 umowy, w tym ostateczna dokumentacja powykonawcza w tym pozytywnie przeprowadzony odbiór przez Państwową Straż Pożarną , zostanie wykonany w terminie do 12 tygodni (Odbiór Końcowy) od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca, z uwzględnieniem ust. 1, zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, dostaw, usług wynikających z umowy w terminie 9 tygodni od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.1 Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca. 4.2 Wykonawca, który będzie brał udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału dotyczące: 4.2.1 Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez udokumentowanie posiadania doświadczenia poprzez wykonanie każdego z wymienionych poniżej zakresów tj. zakończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a. jednej roboty instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w budynku murowanym wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót minimum 35 000,00 zł brutto; b. jednej roboty instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych o wartości robót minimum 120 000,00 zł brutto . Wartość robót budowlanych i wykonanych instalacji, określone w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy w złotych wg kursu średniego (Tabela A) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 4.2.2 Udokumentowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 4.2.2.1 Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy tj.: a. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; b. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; c. Musi posiadać doświadczenie wyrażające się co najmniej 18-miesięcznym udziałem w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; d. kierownik budowy musi posiadać co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum liczone po uzyskaniu doświadczenia o którym mowa w pkt.4.2.2.1 litera c; e. Kierownik budowy musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; f. Funkcję kierownika budowy może także wykonywać osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; g. W odniesieniu do kierownika budowy właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących wcześniej właściwych przepisów. 4.2.2.2 Osobą pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj.: a. Kierownik robót musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; b. Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; c. Musi posiadać doświadczenie wyrażające się, co najmniej 18-miesięcznym udziałem w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; d. Kierownik robót musi posiadać, co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e. Kierownik robot musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; f. Funkcję kierownika robót może także wykonywać osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; g. W odniesieniu do kierownika robót właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących wcześniej właściwych przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą równie ż wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami art. 20a Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa uprawnienia do "świadczenia usług transgranicznych". Zamawiający wskazuje, iż obywatel państwa członkowskiego, posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11 ww. przepisu. W takiej sytuacji, osoby wskazane w powyższym przepisie, nie są obowiązane do przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji zawodowych w trybie przewidzianym w art. 33a wyżej wskazanej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia uznania wykonywania określonej działalności w charakterze "usługi transgranicznej" dana osoba musi posiadać m.in. tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 20a ust. 8 powołanej ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w punkcie 5.1 niniejszej SIWZ; 6.2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.5 Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 4.2.1 SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości (ilości), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 6.6 Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 4.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6.7 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.8 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać, w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.9 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane - wykonanie w charakterze podwykonawcy. 6.10 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.1- 6.3 oraz 6.12 SIWZ. 6.11 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1-6.3 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 6.11.1 dokument, o którym mowa w lit. "a" 6.11 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaś dokument, o którym lit. "b" 6.11 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.11.2 jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.11.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.11.1 SIWZ stosuje się odpowiednio; 6.11.3 w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1 Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 7.2 Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci. 7.3 Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.2, 4.3 SIWZ. 7.4 Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 4.1 oraz 5 SIWZ. 7.5 Dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. 9.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy Prawa zamówień publicznych. W takiej sytuacji Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (zaleca się, aby pełnomocnikiem został ustanowiony jeden z Wykonawców występujących wspólnie). 9.2 Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a. Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b. Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c. Ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze Wykonawców lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej; stosowne odpisy z rejestru lub innych dokumentów właściwych dla danej formy organizacyjnej muszą zostać dołączone do oferty. 9.3 Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty przetargowej w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500 zł PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 13.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 13.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU. 13.4 Termin wniesienia wadium upływa 08.05.2019 r. o godz.11:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU. 13.5 Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 13.6 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 13.6.1 pieniądzu 13.6.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.6.3 w gwarancjach bankowych, 13.6.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych 13.6.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.6.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, ul. Pilotów 2, 31-46 2 Kraków nr rachunku 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005 z dopiskiem: "wadium - nr postępowania ?????????.." 13.6.7 Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego - Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. 13.6.8 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy pzp. 13.6.9 Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty najkorzystniejszej, czyli na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, w następujących okolicznościach: 2.1 W przypadku konieczności przedłużenia terminu umownego z powodu: 2.1.1 Podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 punkt 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli wykonywanie dodatkowych robót budowlanych będzie miało wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o faktyczny okres wykonywania robót dodatkowych, 2.1.2 Wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań konserwatorskich lub archeologicznych, których prowadzenie oraz/lub wykonanie wynikających z tych badań niezbędnych robót oraz prac, wpływa na termin realizacji - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres, w jakim z powyższego powodu roboty wynikające z przedmiotu umowy musiały być wstrzymane, 2.1.3 Działania siły wyższej, tj. wyjątkowego i nagłego zdarzenia lub okoliczności, którego nie można było wcześniej przewidzieć, 2.1.4 Jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w jakim wyżej wymienione okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2.1.5 Ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nieznanych wcześniej przeszkód wstrzymujących dalszą realizację przedmiotu zamówienia, 2.1.6 Konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej, 2.1.7 Konieczności wykonania prac i robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy związanych z potrzebą usunięcia skutków błędów projektowych - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres niezbędny na usunięcie błędu w projekcie przez Projektanta, 2.1.8 Konieczność przerw w wyniku delegacji rządowych i uroczystości na terenie Muzeum, 2.1.9 Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 3. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego przez Wykonawcę, zostanie przeprowadzona następująca procedura: 3.1 Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie, co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem; 3.2 Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 4.1 Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 4.2 Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji . 5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 6. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności będzie to wynikać z potrzeby zapewnienia ochrony substancji zabytkowej, podniesienia jakości urządzeń, materiałów, usług wynikającej z postępu technologicznego, skróceniu terminu realizacji przedmiotu umowy. Zamiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy. Przez "roboty zamienne" należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) "rozwiązań zamiennych", o których mowa w Prawie budowlanym. "Roboty zamienne" to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie "rozwiązania zamiennego" (przeprojektowania) zatwierdzonego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego. 7. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli: 7.1 Pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 7.2 Stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami gruntowymi; 8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy lub podanych, jako przykładowe w dokumentacji projektowej tylko w sytuacji niedostępności na rynku zarówno produktu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy jak również produktu podanego, jako przykładowy w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Nadzór Inwestorski i Nadzór autorski potwierdzić to na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki. 9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 9.1 Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 9.2 Danych teleadresowych, 9.3 Danych rejestrowych, 9.4 Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: