Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa, montaż i uruchomienie 7 parkomatów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Inowrocławiu wraz z demontażem i relokacją funkcjonujących...

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510077234-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Nr telefonu
523 530 331
Email
zrp@pro.onet.pl
Strona www
http://zrp-inowroclaw.samorzady.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510077234-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.
Zakład Robót Publicznych: Dostawa, montaż i uruchomienie 7 parkomatów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Inowrocławiu wraz z demontażem i relokacją funkcjonujących parkomatów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527859-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Robót Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 34052662900000, ul. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  15, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 530 331, e-mail zrp@pro.onet.pl, faks 523 530 331.
Adres strony internetowej (url): http://zrp-inowroclaw.samorzady.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i uruchomienie 7 parkomatów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Inowrocławiu wraz z demontażem i relokacją funkcjonujących parkomatów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZRP.I.271.4.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 7 parkomatów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Inowrocławiu oraz demontaż 2 sztuk i relokacja 3 sztuk funkcjonujących parkomatów. W zakres zamówienia wchodzi: 1) Opracowanie, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i obowiązującymi zasadami i przepisami, projektu lokalizacji parkomatów oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień; 2) Dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych urządzeń parkingowych (parkomatów), dostawa 7 sztuk dodatkowych pojemników na monety. Planowana lokalizacja (w obrębie Strefy Płatnego Parkowania w Inowrocławiu) nowych parkomatów będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym; 3) Montaż parkomatów zgodnie z projektem ich lokalizacji zaakceptowanym przez Zamawiającego; 4) Uruchomienie parkomatów; 5) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania; 6) Podłączenie na własny koszt do funkcjonującej bazy danych "Cityline" - zarządzającej, monitorującej i kontrolującej funkcjonowanie sieci parkomatów oraz umożliwiającej zbieranie informacji finansowych (zestawień transakcji i operacji zbioru gotówki); 7) Monitoring techniczny i serwis, naprawa, konserwacja parkomatów oraz oprogramowania do sprawowania nadzoru nad dostarczonymi urządzeniami - przez okres 24 miesięcy; 8) Relokacja 3 sztuk funkcjonujących parkomatów; 9) demontaż 2 sztuk funkcjonujących parkomatów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38730000-1

Dodatkowe kody CPV: 51214000-5, 64210000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Hectronic Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@hectronic.pl
Adres pocztowy: ul. Bór 164
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 179905.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179905.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179905.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie