Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź kraj/woj. łódzkie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Organizacja Łódź Design Festival 2019

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510077226-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-423 Łódź
Ulica
Ul. Piotrkowska
Nr telefonu
42 280 79 10
Email
centrum@lcw.lodz.pl
Strona www
http://centrumwydarzen.lodz.pl/ogloszenia

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510077226-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.
Łódzkie Centrum Wydarzeń: Organizacja Łódź Design Festival 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550042118-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540042020-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Łódzkie Centrum Wydarzeń, Krajowy numer identyfikacyjny 36149521700000, ul. Ul. Piotrkowska  87, 90-423  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 280 79 10, e-mail centrum@lcw.lodz.pl, faks 42 280 79 20.
Adres strony internetowej (url): http://centrumwydarzen.lodz.pl/ogloszenia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja Łódź Design Festival 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.371.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Łódź Design Festival 2019 obejmuje m.in. wystawy Dobre Życie, Must have, konkurs Make Me!, EKOEksperymentarium, instalacje artystyczne, warsztaty rzemieślnicze, instalacje w przestrzeni miejskiej, wykłady, warsztaty dla dzieci, spotkania, działania promocyjne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79953000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 772357.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Łódź Art Center
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tymienieckiego 3
Kod pocztowy: 90-365
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 950000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 950000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 950000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Łódzkie Centrum Wydarzeń jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Łódź. Do jej podstawowych zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym krajowych i międzynarodowych festiwali i przeglądów, spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów, konferencji, cyklicznych wydarzeń miejskich, jak również wspieranie realizacji i promocji wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Łodzi. Jednym z celów realizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń jest promocja miasta Łodzi w kraju i zagranicą poprzez organizację i wspieranie organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz innych walorów miasta Łodzi. Łódź posiada znaczący potencjał do rozwoju sektora kreatywnego. Od zawsze postrzegana była jako miasto czterech kultur - rosyjskiej, niemieckiej, żydowskiej i polskiej. To właśnie kultura Łodzi stała się podstawą gospodarki postindustrialnego miasta, głównie poprzez rozwój bogatych tradycji filmowych i łódzkiej awangardy. Specyfika usług kulturalnych miasta polega na tym, że są one bardzo zróżnicowane i skierowane do niszowych grupy odbiorców. Nowe pomysły na rozwój kulturalny miasta są zazwyczaj bardzo oryginalne i z reguły efektywnie adaptowane przez mieszkańców. Zgodnie z założeniami strategii promocji miasta, Łódź powinno promować się poprzez nowoczesną gospodarkę, opartą na kreatywności, niezależną kulturę i artystyczną edukację. Przemysły kreatywne, utożsamiane także z przemysłami kultury, są stosunkowo nowym sektorem światowej gospodarki. Sektor ten oparty jest na kreatywnych, innowacyjnych i wynikających z talentu działaniach twórców szeroko pojętej sztuki, mediów i projektowania. Według raportu Creative Industries Taskforce z 1997 r. do przemysłów kreatywnych zaliczane są: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja, projektowanie mody. Łódź Design Festiwal jest wydarzeniem organizowanym przez Łódź Art Center od 2007 r. Głównym celem festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w polskim i zagranicznym wzornictwie użytkowym. Szybki rozwój festiwalu na przestrzeni kilku edycji sprawił, że z lokalnej imprezy stał się wydarzeniem o charakterze międzynarodowym. Oprócz światowej sławy projektantów polskich i zagranicznych, Łódź Design Festival przyciąga także międzynarodową publiczność. Tematyka wydarzenia jest unikatowa w skali Polski. W swoich założeniach Festiwal propaguje twórcze i innowacyjne rozwiązania w sektorze designu, wzornictwa i projektowania, tworzy platformę wymiany myśli i doświadczeń dla środowisk twórczych oraz biznesu, podnosi poziom świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości i innowacji, jako kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju. Ponadto, organizacja Festiwalu umożliwia prezentację podmiotów działających w obszarze designu oraz inicjuje współpracę biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym, kulturalnym i kreatywnym. Dużym atutem festiwalu jest fakt, iż nawiązuje on do tradycji Łodzi, w tym przypadku w dziedzinie sztuki nowoczesnej. Przedsięwzięcie realizowane jest w przestrzeniach pofabrycznych, galeriach, muzeach, instytucjach kultury na terenie całego miasta, co sprawia, że Łódź na czas trwania festiwalu zmienia się w prawdziwą stolicę designu. Fakt, iż wiele z tych obiektów, jest na co dzień niedostępnych dla zwiedzających lub też dostęp do nich jest ograniczony dodatkowo podnosi atrakcyjność tego wydarzenia. Dotychczasowe edycje Festiwalu ocenione zostały, jako najlepsze artystyczne wydarzenie poświęcone designowi w Polsce oraz jedno z najlepszych w Europie. Dzięki temu każda edycja Festiwalu umacnia wizerunek Łodzi jako centrum przemysłów kreatywnych. Głównym elementem festiwalu jest prezentacja wystaw prezentujących doskonałe wzornictwo. Co roku na festiwalu prezentowane są nie mniej niż dwie wystawy przygotowane we współpracy z najlepszymi światowymi kuratorami lub zaproszone z najznamienitszych placówek związanych z projektowaniem, m.in.: Londo Design Museum i Vitra Design Museum, najznamienitsze instytucje prezentujące wzornictwo w Europie. Dodatkowo prezentowane są wystawy związane z tematem głównym (co roku nie mniej niż 10 prezentacji) oraz wystawy prezentujące najlepsze polskie i zagraniczne projekty wyróżnione w konkursach. Festiwal staje się platformą prezentacji najlepszych innowacyjnych projektów. W przygotowanie Festiwalu zaangażowanych jest około 30 instytucji. Wystawy są prezentowane na przestrzeni ponad 10.000 m2. Na podstawie szacunków z poprzednich edycji, spodziewana jest liczba około 40 000 odwiedzających. Łódź Design Festival to idea, ludzie, działanie. Festiwal powstał w 2007 roku, przyjmując u swoich początków formułę przeglądu osiągnięć polskiego wzornictwa. Dzięki prowadzonemu od początku dialogowi z odbiorcami, festiwalowy program wzbogacał się o nowe elementy, aż osiągnął obecny kształt, na który składają się m.in.: ? program główny - serce festiwalu będące zbiorem wystaw kuratorskich tworzonych w odniesieniu do corocznego hasła przewodniego, prezentuje różne spojrzenia na projektowanie. ? Projekt Make me! - konkurs dający początkującym projektantom możliwość zaprezentowania swoich prac. Zorganizowana w ramach festiwalu wystawa pokonkursowa stanowi swoisty obraz poszukiwań tożsamości przez młodych twórców. ? Blok Polskie Wzornictwo - Must have - plebiscyt i wystawa koncentrujące się na wyłanianiu i upowszechnianiu najlepszych polskich wdrożeń użytkowych pochodzących od polskich projektantów i producentów. Odzwierciedla najważniejsze trendy w polskim projektowaniu. ? Edukreacja - strefa wystaw i warsztatów dedykowana dzieciom. To miejsce do kreatywnej zabawy i nauki bez względu na wiek, status czy wiedzę. ? Open programme - to szansa, by zaprezentować swój projekt w ramach Łódź Design Festival. Nabór skierowany jest do każdego, a przede wszystkim do instytucji, kuratorów, pracowni projektowych, firm, artystów i projektantów, którzy chcieliby pokazać efekty swojej pracy festiwalowej publiczności. Łódź Design Festival to obecnie najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie związane z projektowaniem o randze międzynarodowej. Prezentuje design w różnych jego odsłonach - od wzornictwa przemysłowego, poprzez art i craft design, projektowanie graficzne i architekturę, aż po modę. Skupia ludzi, którzy dzięki otwartości umysłu i zaangażowaniu podejmują różne wyzwania, mają odwagę projektować i zmieniać otoczenie na lepsze. ŁDF wpisuje się także w strategię Łodzi, która po upadku przemysłu włókienniczego z powodzeniem buduje swoją nową tożsamość w oparciu o przemysły kreatywne. Festiwal odwiedziło w trakcie dotychczasowych edycji ponad 350 000 osób z całego świata. Festiwal realizowany jest dzięki wieloletniemu wsparciu Miasta Łodzi oraz Mecenasa Festiwalu - Ceramiki Paradyż. Motyw przewodni tegorocznej 13. edycji to "Dobre życie", który obejmuje takie zagadnienia jak dobre miasto poświęcony zmianom jakie zachodzą w projektowaniu miast, dobra praca-przyszłość biur, dobre rozwiązania, prawdziwe innowacje, super produkty, gospodarka cylkuralna, sport i wellbeing, eko i zieleń. Łódź Design Festival to według analiz (badanie: "Diagnoza stanu designu" przeprowadzone na zlecenie PARP w 2015 r. i "Zaprojektowane w Polsce. Analiza potencjału ekonomicznego polskiego rynku wzornictwa" zrealizowane przez Biuro Badań Społecznych Question Mark w 2017 r.) - najbardziej prestiżowe i najczęściej odwiedzane wydarzenie związane ze wzornictwem w Polsce. Obecnie to także najważniejsza impreza dotycząca projektowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Łódź Design Festival to autorski projekt, który nie ma naśladowców w Polsce i jest trudny do przeprowadzenia w takim kształcie jak to ma miejsce w Łodzi. Wiąże się to przede wszystkim z określoną wizją opartą na doświadczeniu i wiedzy, dotyczącej projektowania. Jest to niepowtarzalne wydarzenie, które promuje miasto jako miejsce ciekawe, kreatywne, otwarte, niezwykle inspirujące, w którym odbywają się nieszablonowe przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Podstawą zastosowania art. 67 ust. 1 lit b jest fakt, iż przedmiot niniejszego zamówienia objęty jest ochroną prawa wyłącznego (prawem autorskim) oraz fakt, iż wykonywanie zamówienia przez innego wykonawcę jest niemożliwe. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił świadectwa ochronnego na rzecz Łódź Art Center - prawo ochronne nr 307519 na znak towarowy "ŁDF Łódź Design Festiwal". Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z koncepcją i programem opracowanymi przez Wykonawcę, któremu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2339) przysługują wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe. Stworzone przez wykonawcę koncepcja i program są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podane powyżej okoliczności wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, co daje podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: