Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEGO SEPARATORA PIASKU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510077092-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
ul. Lotnicza
Nr telefonu
24 2510140
Email
g.spikowska@gos.kutno.pl, sekretariat@gos.kutno.pl
Strona www
www.gos.kutno.pl i dodatkowo na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510077092-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.: DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEGO SEPARATORA PIASKU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511837-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 61021134800000, ul. ul. Lotnicza  1, 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2510140, e-mail g.spikowska@gos.kutno.pl, sekretariat@gos.kutno.pl, faks 24 2510142.
Adres strony internetowej (url): www.gos.kutno.pl i dodatkowo na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu
Adres profilu nabywcy: www.gos.kutno.pl i dodatkowo na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEGO SEPARATORA PIASKU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/ZP/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Materiał z jakiego powinien być wykonany separator to stal nierdzewna EN 1.4307 o grubości blachy min. 3 mm. Spirala przenośnika piasku musi być wykonana stali konstrukcyjnej EN S355J2 jest to stal wysoko odporna na ścieranie zabezpieczona antykorozyjnie. Separator powinien być zintegrowanym urządzeniem w którym wykonywane są wszystkie procesy wirowe oraz grawitacyjne na które składają się: -podawanie pulpy piaskowej -płukanie piasku -sedymentacja piasku -spust zanieczyszczeń organicznych -odwadnianie oraz wyładunek piasku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45252200-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 300000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Meva-POL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Karłowicza 63
Kod pocztowy: 80-275
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 338250.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 338250.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 338250.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie