Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510076827-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Zaborska
Nr telefonu
+48338429311
Email
zp@um.oswiecim.pl
Strona www
www.oswiecim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510076827-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.
Miasto Oświęcim: Przebudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515334-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540042381-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 07218178700000, ul. Zaborska  2, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (url): www.oswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.10.2019-II
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Informacje ogólne dot. przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i budowie ul. Młyńskiej w Oświęcimiu o długości około 460 m od wlotu skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa i ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich. Ulica zlokalizowana będzie w północno - zachodniej części miasta. Teren płaski, częściowo zagospodarowany, wzdłuż ulicy rozproszona zabudowa jednorodzinna. Projekt nawiązuje do istniejących elementów infrastruktury komunikacyjnej. Wlot od ulicy Orląt Lwowskich zaprojektowano jako skrzyżowanie typu "T". Przewidziano wykorzystanie wykonanego wlotu skrzyżowania z ulicą Orląt Lwowskich po korekcie jego geometrii. Projekt nie przewiduje wyburzeń obiektów kubaturowych. W pasie ulicy występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, gazowa, elektryczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna. 2) Parametry projektowanej drogi gminnej: a) droga klasy D 1/2, b) Prędkość projektowa 30 km/h c) szerokość jezdni: 5,5 m, d) przekrój uliczny, e) nawierzchnia jezdni bitumiczna, f) szerokość chodnika: 1,5 - 2,0 m, 2. Zakres przedmiotu zamówienia 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) rozbudowę ul. Młyńskiej o szer. od 5,50 m do 7,60 m od km 0+004,20 do km 0+310,00 b) budowę ul. Młyńskiej o szer. od 5,5 m do 6,70 m od km 0+310,00 do km0+460,00, c) przebudowę nawierzchni ulicy od km 0+004,20 do km 0+460,00, d) budowę lewostronnego utwardzonego pobocza o szerokości 1,50 m od km 0+000,00 do km 0+118,80 z kostki betonowej Holland gr. 8 cm kolor szary, e) budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2,0 m od km 0+126,60 do km 0+460,00 z kostki brukowej betonowej Holland gr. 8 cm kolor szary, f) budowę prawostronnego utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m od km 0+004,20 do km 0+460,00 z kostki betonowej Holland gr. 8 cm kolor szary, g) budowę odwodnienia chodnika i jezdni w postaci kanalizacji deszczowej o średnicy fi 400mm z rur PEHD od km 0+037,20 do km 0+460,00 (14 studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych z włazami żeliwnymi typu ciężkiego fi 600 kl. D400 i 20 studzienek wodościekowych - przykanaliki z rur PCV litych klasy SN 8 o średnicy Ø 200x 5,9 mm ), h) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej od Si do S17 kolektor z rur PCV-U litych klasy SN 8 SDR34 o średnicy Ø 200x 5,9 mm - studnie betonowe Ø 1000, i) przebudowę zjazdów indywidualnych po stronie prawej z kostki betonowej drogowej typu "behaton" czerwonej gr. 8 cm w km 0+022,60, 0+031,10, 0+037,90, 0+044,00, 0+059,10, 0+064,90, 0+097,90, 0+115,40, 0+151,00, 0+197,80, 0+350,90, 0+434,10, 0+445,30, 0+454,20, j) przebudowę zjazdów indywidualnych po stronie lewej z kostki betonowej drogowej typu "behaton" czerwonej gr. 8 cm w km 0+014,40, 0+053,00, 0+082,40, 0+156,80, 0+182,50, 0+212,50,0+233,50, 0+244,00, 0+292,60, 0+407,80, 0+439,20, 0+446,20, k) przebudowę zjazdu publicznego po stronie lewej w km 0+123,50, 0+330,70 z kostki betonowej drogowej typu "behaton" czerwonej gr. 8 cm , l) przebudowę sieci teletechnicznej (przewieszenie istniejących napowietrznych sieci teletechnicznych na nowoprojektowane słupy oświetleniowe) - od km 0+007,50 do km 0+079,20, ł) przebudowę sieci gazowej od km 0+007,50 do km 0+334,70, m) przebudowę sieci elektrycznej (oświetlenia ulicznego) od km 0+007,50 do km 0+337,0 n) budowę sieci elektrycznej (oświetlenia ulicznego) od km 0+337,00 do km 0+457,90, o) przebudowę kabla SN od km 0+004,60 do km 0+007, p) przebudowę ogrodzeń: strona prawa od km 0+061,70 do km 0+112,20 o długości 50,5 m, strona lewa od km 0+059,50 do km 0+090,70 o długości 31,20 m, r) karczowanie 13 pni po wycince, s) humusowanie i obsianie trawą zieleńców, t) wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również prace, czynności i procedury nieokreślone i niewymienione wprost w niniejszej SIWZ oraz w dołączonej do niej dokumentacji projektowo -przedmiarowej, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienie, takie jak m.in.: a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, b) oznakowanie budowy na czas robót, c) organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), d) wytyczenie geodezyjne, e) zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane, f) organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, g) wyłączenia i załączenia energii elektrycznej, h) nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień, i) inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza, j) sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, l) raport TV kanalizacji deszczowej i sanitarnej po ich wyremontowaniu, m) badania zagęszczenia i nośności warstw konstrukcyjnych podbudowy, n) wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania, o) ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji. 3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określony został w dokumentacji projektowo-przedmiarowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji SIWZ. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w niniejszym ustępie dokumentacja projektowo-przedmiarowa wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty, w tym dla sporządzenia planowanego zestawienia kosztów (kosztorysu ofertowego).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233290-8, 45122000-8, 45232130-2, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2047872.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Krzysztof Wysogląd prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KONKRET
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poręba Wielka, ul. Tyszkiewicza 37
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2248833.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2248833.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2758031.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: