Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

,,Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia piwnicy na potrzeby...

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-05-2019
Numer ogłoszenia
538730-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Sobieskiego
Nr telefonu
33 8479000
Email
mops.zamowienia@oswiecim.biz

SzczegółyOgłoszenie nr 538730-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.

Miasto Oświęcim-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu: ,,Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia piwnicy na potrzeby węzła cieplnego w budynku mieszkań chronionych przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oświęcim-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 70005193000000, ul. Sobieskiego  15B , 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 8479000, e-mail mops.zamowienia@oswiecim.biz, faks 33 8479002.
Adres strony internetowej (URL): www.mops-oswiecim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/mopsoswiecim/Article/id,240966.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/mopsoswiecim/Article/id,240966.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodeku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Adres:
ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32-600 Oświęcim, pokój nr 1 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia piwnicy na potrzeby węzła cieplnego w budynku mieszkań chronionych przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu."
Numer referencyjny: KA.2811.161.2019.PCh7
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie wybrany Wykonawca, jest budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia piwnicy ww. obiektu na potrzeby węzła cieplnego, według opisu określonego w SIWZ oraz dołączonymi do niej dokumentami projektowymi w istniejącym i funkcjonującym Domu Socjalnym - Budynku Mieszkań Chronionych. Informacje ogólne dot. przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia 1) Instalacja centralnego ogrzewania: Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym, dwururowym. Ciepło dostarczane będzie z sieci cieplnej. Źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie węzeł ciepłowniczy. Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została jako wodna, z rozdziałem dolnym. Przewody poziome, rozdzielcze zaprojektowano w zakresie średnic od 15 do 28 mm z rur stalowych zaprasowywanych o połączeniach zaciskanych. Instalacje należy prowadzić w kanale instalacyjnym, podejścia pod grzejniki na obu kondygnacjach wykonać za pomocą pionów. Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, należy izolować kitem asfaltowym. W instalacji c.o. przewidziano montaż grzejników płytowych podłączonych od boku, zaworowych. Grzejniki, w większości przypadków, montowane będą we wnękach pod oknami. Rurociągi będą izolowane otulinami z pianki. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą zaworów odpowietrzających umieszczonych na każdym grzejniku oraz automatycznych odpowietrznikach umieszczonych w kotłowni oraz w najwyższych punktach instalacji. Spust wody z instalacji odbywa się w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. Przy każdym grzejniku na zasilaniu planowany jest montaż zaworu termostatycznego z głowicą termostatyczną z zabezpieczeniem antykradzieżowym, a na powrocie zawór odcinający. Po zakończeniu robót montażowych instalację należy dokładnie przepłukać i wyregulować hydraulicznie oraz wykonać próbę szczelności. 2) Instalacja ciepłej wody użytkowej: Zaprojektowano instalację ciepłej wody użytkowej, źródłem ciepła dla instalacji c.w.u. będzie węzeł ciepłowniczy. Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej zaprojektowano z rur polipropylenowych, łączonych techniką zgrzewania oraz w pomieszczeniu węzła cieplnego z rur stalowych ocynkowanych. Instalację należy rozprowadzić w pomieszczeniu piwnicy oraz kanale instalacyjnym, podejścia do istniejącej instalacji c.w.u. na obu kondygnacjach wykonać za pomocą pionów. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, uszczelniając je tworzywem plastycznym. W tulei nie może znajdować się połączenie na przewodzie. Przy układaniu rur należy bezwzględnie przestrzegać zasad kompensacji wydłużeń. Kompensacja wydłużeń jest osiągana: przez zmianę kierunku prowadzenia rur, przy pomocy odpowiedniego rozmieszczenia punktów stałych i punktów przesuwnych. Dokumentacja techniczna przewiduje przeponowe naczynie wzbiorcze. Dla instalacji c.w.u. zamontowany będzie zawór bezpieczeństwa. Spust wody z instalacji odbywa się w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. Na wyjściu z zasobnika c.w.u. zamontowany będzie zawór termostatyczny mieszający. Po zakończeniu robót montażowych instalację należy dokładnie przepłukać i wyregulować hydraulicznie oraz wykonać próbę szczelności. 3) Instalacja elektryczna: Zaprojektowano instalację oświetlenia podstawowego w oparciu o oprawy ze źródłami świetlówkowymi mocowanymi nastropowo lub naściennie. Zasilanie instalacji należy wpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego. Przewody do opraw prowadzić przelotowo w rurkach osłonowych elektroinstalacyjnych po istniejącym suficie/ścianie. Sterowanie oświetleniem będzie odbywało się lokalnie poprzez projektowane łączniki zabudowane na ścianie pomieszczenia. Zasilanie grzałki w zasobniku c.w.u. należy wykonać kablem prowadzonym po ścianie w rurce osłonowej. Przewód należy wpiąć do istniejącej rozdzielnicy administracyjnej oznaczonej na poziomie parteru. W rozdzielnicy należy zabudować wyłącznik instalacyjny. Dla okablowania instalacji stosować przewody o wzmocnionej izolacji polwinitowej. Po zakończeniu robót montażowych instalację należy poddać badaniu i sprawdzeniu. 4) Prace budowlane: Przewiduje się zlokalizowanie węzła cieplnego w istniejących piwnicach. Pomieszczenie magazynowe zostanie wydzielone za pomocą ścianek działowych. Zakres prac budowlanych: wykonanie ścianek działowych z PGS zgodnie ze sposobem pokazanym w dokumentacji projektowej, wyposażenie wejścia do piwnicy na poziomie parteru oraz wyposażenie wejść do nowopowstałych pomieszczeń, zgodnie z załączoną dokumentacją, uzupełnienie tynków ściennych i sufitowych, wykonanie wykładziny podłogowej z płytek gresowych, posadzkę wykonać ze spadkiem w kierunku studzienki i kratek ściekowych, pokrycie ścian pomieszczenia wykładziną ceramiczną w pełnej wysokości, malowanie sufitów farbą emulsyjną, wykonanie kratek ściekowych w każdym z pomieszczeń magazynowych. 5) Pozostały zakres zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również prace, czynności i procedury nieokreślone i niezdefiniowane w dołączonej do niej dokumentacji projektowej, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak m.in.: - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, -organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), -wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania lub utylizacji, -zorganizowanie pomieszczenia na składowane przez Wykonawcę materiały i narzędzia, -sporządzenia dokumentacji budowlanej powykonawczej, w szczególności: naniesienie zmian na dokumentacji projektowej, sporządzenie protokołów z prób szczelności instalacji, badań instalacji elektrycznej, protokołu rozruchu instalacji c.o itp., -ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji lub posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności, -wykonania innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 6) Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót, prac czy czynności nieopisanych lub nieujętych w SIWZ i dołączonej do niej dokumentacji projektowej, a niezbędnych dla właściwego i należytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, a także spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na dzień wszczęcia niniejszego zamówienia publicznego. Szczegółowy zakres i sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określony został w dokumentacji projektowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji SIWZ. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w zdaniu poprzednim dokumentacja projektowa wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Przedmiary robót należy traktować, jako element dodatkowy, pomocniczy przy określaniu ceny oferty. Załączone zestawienia materiałów w dokumentacji projektowej należy również traktować jako element dodatkowy, pomocniczy przy określaniu ceny oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45332200-5
45310000-3
45311000-0
45311200-2
45311100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 211586,98
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia 30 października 2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Warunki udziału w postępowaniu: 2. W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jedną robotę budowlaną (wielobranżową) o wartości minimum 85.000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu robót instalacyjnych centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnych w budynku wielorodzinnym, 2) dysponować będą co najmniej: - jedną osobą, która będzie kierownikiem robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, spełniającą łącznie następujące minimalne wymagania: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b) przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). - jedną osobą, która będzie kierownikiem robót w branży elektrycznej, spełniającą łącznie następujące minimalne wymagania: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). - jedną osobą, która będzie kierownikiem robót w branży sanitarnej w charakterze koordynatora kierowników robót, spełniającą łącznie następujące minimalne wymagania: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Zamawiający dopuszcza wskazywania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko wskazane w ust. 2 pkt. 2). Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.). 3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niezbędne jest wykazanie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt.2), względem tego z podmiotów, który będzie wykonywał czynności z tym warunkiem związane. W zakresie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) niezbędne jest wykazanie spełnienia warunku w sposób całościowy przez co najmniej jeden z podmiotów. 4. Zgodnie z brzmieniem art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy złożyć wraz z ofertą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ. 6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowania. 8. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w  wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdz. III.5.1) oraz w ust. 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 570 ze zm.). W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w ust. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka Wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych tj. (KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx). 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W związku z powyższym Wykonawcy, o których mowa w ust. 2, tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w Rozdz. III.5.1)oraz w ust. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w  wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - z uwzględnieniem w tym wykazie robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust. 2 pkt. 1) SIWZ. 2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z uwzględnieniem w tym wykazie osób, o których mowa w rozdz. V ust. 2 pkt. 2) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp, każdy Wykonawca który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (tj. dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 PLN. (słownie złotych: cztery tysiące i 00/100). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do godz. 10:00, 13 maja 2019r. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 310). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zatorze, Oddział w Oświęcimiu, nr rachunku bankowego: 30 8136 0000 0031 0024 2000 0060. W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu KA.2811.161.2019.PCh7 oraz wskazać nazwę podmiotu lub podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego/których wadium dotyczy. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Oryginały dokumentów potwierdzające wniesienie wadium w formach określonych w ust. 4 winny być dołączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą). Zamawiający przekaże do kasy oryginał dokumentu stanowiącego wadium, w formie o której mowa w ust. 4 pkt. b)-e). W przypadku załączenia dokumentu do koperty zawierającej ofertę należy pamiętać, aby nie spinać ww. dokumentu z ofertą i nie numerować go, jako kolejnej strony tej oferty! Dokument ten bowiem ma zapewnić możliwość swobodnego przekazania do kasy, bez konieczności naruszania integralności samej oferty. 8. W związku z powyższym do oferty należy dołączyć: a) w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 4 pkt. a) tj. w pieniądzu- potwierdzenie przelewu, b) w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 4 pkt. b)-e)- oryginał gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia. 9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: a) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji lub poręczenia, d) wysokość wadium zgodną z określoną w SIWZ, e) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium, dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierające informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Miasta Oświęcim-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32-600 Oświęcim w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer KA.2811.161.2019.PCh7 o udzielenie zamówienia na budowę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia piwnicy na potrzeby węzła cieplnego, według opisu określonego w SIWZ oraz dołączonymi do niej dokumentami w istniejącym i funkcjonującym Domu Socjalnym - Budynku Mieszkań Chronionych. W tytule lub treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, o którym mowa w niniejszym ustępie należy wskazać nazwę podmiotu lub podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego/których dotyczy wadium. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.15. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto (K1)60,00
Gwarancja i rękojmia (K2)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu wykonania robót w niżej wskazanych przypadkach, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie: a) wystąpienia konieczności zrealizowania w ramach inwestycji robót budowlanych nieobjętych niniejszym zamówieniem, a niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia - termin wykonania zostanie wydłużony o okres równy okresowi realizacji robót budowlanych nieobjętych niniejszą umową; b) wystąpienia warunków powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy - termin wykonania zostanie wydłużony o taką ilość dni kalendarzowych, na jaką prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostały przerwane; c) nie wywiązania się w terminie przez Wykonawcę z zawartej z Zamawiającym umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego zasilającego obiekt - Dom Socjalny w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu (umowa na inne zamówienie). 2. Dopuszcza się zmianę zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia, obliczonym zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy - stanowiącym załącznik do umowy. 3. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia i zakresu wykonywanych przez Wykonawcę robót, prac czy czynności nieopisanych lub nieujętych w SIWZ i dokumentacji projektowej, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy i podczas postępowania o udzielenie zamówienia, mimo dochowania należytej staranności zawodowej, a są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" (t. j. DZ. U. z 2018r. poz. 419 ze zm.). 2. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem, zgodnie z ust. 1. lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32-600 Oświęcim; 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu jest Pan Andrzej Goytowski, e?mail:andrzej.goytowski@oswiecim.biz; tel.: 33 847 90 07; 3) dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty: a) dokonujące wglądu do informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, b) którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 5) dane osobowe Wykonawców będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje co najmniej cały czas trwania umowy- zgodnie z wewnętrznymi przepisami kancelaryjnymi i archiwizacyjnymi Ośrodka oraz uzasadnionymi potrzebami administratora. 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: