Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

USŁUGA PRZEPROWADZENIA BADANIA PN.: SZACOWANIE WSKAŹNIKA REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO EFS PN. "LICZBA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LEPSZEJ SYTUACJI NA...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078770-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
90-051 Łódź
Ulica
al. Piłsudskiego
Nr telefonu
042 6633385, 6633384
Email
or.info@lodzkie.pl
Strona www
www.bip.lodzkie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078770-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Województwo Łódzkie: USŁUGA PRZEPROWADZENIA BADANIA PN.: SZACOWANIE WSKAŹNIKA REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO EFS PN. "LICZBA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LEPSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY SZEŚĆ MIESIĘCY PO OPUSZCZENIU PROGRAMU" W RAMACH RPO WŁ 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502556
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Łódzkie, Krajowy numer identyfikacyjny 47207171500000, ul. al. Piłsudskiego  8, 90-051  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6633385, 6633384, e-mail or.info@lodzkie.pl, faks 426 633 391.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lodzkie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA PRZEPROWADZENIA BADANIA PN.: SZACOWANIE WSKAŹNIKA REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO EFS PN. "LICZBA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LEPSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY SZEŚĆ MIESIĘCY PO OPUSZCZENIU PROGRAMU" W RAMACH RPO WŁ 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.100.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji pn.: Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu" w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz sporządzenie raportu końcowego z wykonanej ewaluacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 73110000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 71884.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Danae Sp. z o. o. i Realizacja Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szarotki 10/6
Kod pocztowy: 02-609
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93357.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93357.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124451.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: