Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa protez dla Zespołów Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078544-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-242 Warszawa
Ulica
ul. Ludwika Kondratowicza
Nr telefonu
+48223265353
Email
dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Strona www
www.bip.brodnowski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078544-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.: Dostawa protez dla Zespołów Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523150-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540051995-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14198346000000, ul. ul. Ludwika Kondratowicza  8, 03-242  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48223265353, e-mail dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl, faks +48223265834.
Adres strony internetowej (url): www.bip.brodnowski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa protez dla Zespołów Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MSB/PN/30/03/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem jest dostawa protez dla Zespołów Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV: 33140000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Protezy niezbrojone i zbrojone.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że postanowił unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy przedmiotowe postępowanie. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu na składanie ofert, tj. 22.03.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Protezy dziane.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), unieważnić przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie