Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych,...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078479-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-113 Łódź
Ulica
Traugutta
Nr telefonu
+48 422726806
Email
t.zajac@log.lodz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078479-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Łódzki Ośrodek Geodezji: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520388-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Łódzki Ośrodek Geodezji, Krajowy numer identyfikacyjny 47083053600000, ul. Traugutta  21/23, 90-113  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48 422726806, e-mail t.zajac@log.lodz.pl, faks +48 422726800.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Nr sprawy OAZP.2710/18/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje serwis i pogotowie serwisowe następujących systemów i instalacji: 2.1. Zadanie częściowe nr 1 : Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej produkcji firmy EMERSON, 2.2. Zadanie częściowe nr 2 : Urządzenia klimatyzacyjne produkcji firm: LG i Mitsubishi HI, 2.3. Zadanie częściowe nr 3 : Kompaktowy węzeł cieplny oraz kurtyny powietrzne, 2.4. Zadanie częściowe nr 4 : Centrale wentylacyjne produkcji firmy SWEGON. 3. Serwis obejmuje: 3.1.prace przeglądowe i konserwacyjne w skład których wchodzą) okresowe [kwartalne i półroczne] prace konserwacyjne, b)prace awaryjne, c)prace dodatkowe,3.2. prace w zakresie: demontażu, montażu, wymiany, naprawy urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów i instalacji określonych w pkt. 2 (zwane dalej pracami naprawczymi).4. Wykonawca będzie ponadto świadczył usługę pogotowia serwisowego polegającą na niezwłocznym stawieniu się jego lub jego pracowników na wezwanie Zamawiającego, użytkowników obiektu lub służby ochrony w przypadku wystąpienia uszkodzeń w instalacji i urządzeniach lub ich awarii. W ramach tej usługi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia lub awarii, aby zapobiec powiększaniu się szkody, a także do ustalenia przyczyny i do usunięcia powstałego uszkodzenia lub awarii oraz do powiadomienia o zaistniałej sytuacji Zamawiającego w przeciągu do 12 godzin od powstania zdarzenia dla zadania częściowego nr 1 i nr 3 oraz do 48 godzin dla zadania częściowego nr 2 i nr 4. 5.Szczegółowy wykaz prac i częstotliwości ich wykonywania objętych przedmiotem zamówienia zawiera s.i.w.z. - pkt III) Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt IV) Termin i zakres wykonania zamówienia. 6. Na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę do oferty Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Strony najpóźniej w dniu zawarcia umowy doprecyzują terminy wykonania poszczególnych usług. 7. Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej, lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia. 7.1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usługi objętego prawem opcji nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.7.2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 7.3. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 7.4. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie 15 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego) wraz z określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.8. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia, warunki płatności oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do Rozdziału II s.i.w.z.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 50730000-1

Dodatkowe kody CPV: 50720000-8, 50700000-2, 50711000-2, 50712000-9, 51100000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie częściowe nr 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w zadaniu częściowym nr 1 - brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie częściowe nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 317391.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BOMAX Centrum Klimatyzacji i Ekoinżynierii Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chłapowskiego 55
Kod pocztowy: 63-400
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59135.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59135.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87305.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zadanie częściowe nr 2 - Urządzenia klimatyzacyjne produkcji firm: LG i Mitsubishi HI

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie częściowe nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 317391.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. J. Andrzejewskiej 5
Kod pocztowy: 92-550
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: FR
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7163.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7163.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7970.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zadanie częściowe nr 3 - Kompaktowy węzeł cieplny oraz kurtyny powietrzne

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie częściowe nr 4
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający w zadaniu częściowym nr 4 odrzucił ofertę wykonawcy. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: