Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078260-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
93-176 Łódź
Ulica
ul. Suwalska
Nr telefonu
0-42 6839266
Email
a.rokita@stat.gov.pl
Strona www
http://lodz.stat.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078260-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Urząd Statystyczny w Łodzi: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535572-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 33153000000000, ul. ul. Suwalska  29, 93-176  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-42 6839266, e-mail a.rokita@stat.gov.pl, faks 0-42 6845488.
Adres strony internetowej (url): http://lodz.stat.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
LDZ-WA.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2018, poz. 755 z późn. zm.)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp postępowanie unieważniono.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: ostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie unieważniono.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie