Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa czterech placów zabaw

łódzkie, Zduńska Wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078248-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-220 Zduńska Wola
Ulica
ul. Stefana Złotnickiego
Nr telefonu
43 825 02 00
Email
urzad_miasta@zdunskawola.pl
Strona www
www.zdunskawola.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078248-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Miasto Zduńska Wola: Budowa czterech placów zabaw

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528274-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540066912-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Zduńska Wola, Krajowy numer identyfikacyjny 59842800000000, ul. ul. Stefana Złotnickiego  12, 98-220  Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 825 02 00, e-mail urzad_miasta@zdunskawola.pl, faks 43 825 02 02.
Adres strony internetowej (url): www.zdunskawola.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa czterech placów zabaw
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.11.2019.WNK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa czterech placów zabaw w systemie zaprojektuj i wybuduj: Część 1: Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 Część 2: Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego Część 3: Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto Część 4: Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7 2. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 5 lat. 3. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. Brak informacji o zamiarze powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom jest równoznaczny z samodzielną realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia które im zostały powierzone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem umowy, tj.: 1) roboty ogólnobudowlane, 2) roboty montażowe, 3) roboty instalacyjne (dotyczy tylko części 3), o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 43325000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne Część 1 W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców. Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (98 000,00 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną (159 000,00 zł), Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne Część 2 W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło czterech Wykonawców. Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (94 000,00 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną (124 249,68 zł), Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne Część 3 W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców. Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (98 000,00 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną (110 000,00 zł), Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne Część 4 W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców. Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (77 150,00 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną (109 000,00 zł), Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: