Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie projektów budowlanowykonawczych dla zadań pn.: "Przebudowa ul. Pod Borem ? projekt budowlany", "Przebudowa odcinka ul. Unii...

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078236-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Zaborska
Nr telefonu
+48338429311
Email
zp@um.oswiecim.pl
Strona www
www.oswiecim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078236-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Miasto Oświęcim: Opracowanie projektów budowlanowykonawczych dla zadań pn.: "Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany", "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - projekt budowlany" oraz "Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511657-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540040696-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 07218178700000, ul. Zaborska  2, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (url): www.oswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektów budowlanowykonawczych dla zadań pn.: "Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany", "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - projekt budowlany" oraz "Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.7.2019.III
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I zamówienia - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Pod Borem w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany". 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Pod Borem. Zadanie obejmuje rozbudowę ulicy do granic Gminy Miasto Oświęcim - 750 m. Zakres inwestycji przedstawia załącznik nr 4 a. 2) Z uwagi na brak możliwości dostosowania rozbudowy ulicy do zapisów miejscowych planów, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 3) Rozbudowa polegać ma na zwiększeniu szerokości jezdni do 5,5 m, zaprojektowaniu jednostronnego chodnika lub ciągu pieszorowerowego, budowie odwodnienia drogi oraz przebudowie istniejącej infrastruktury. 4) Projekt będzie wymagał opracowania koncepcji projektowej. Opracowanie to będzie podlegało uzgodnieniu z Radą Osiedla. Dopiero po uzgodnieniu przyjętych w koncepcji rozwiązań, możliwe będzie przystąpienie do realizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej. 5) Dokumentacja obejmować powinna: ? badania geotechniczne i geologiczne; ? aktualizację mapy do celów projektowych; ? projekt zagospodarowania terenu; ? projekt rozbudowy drogi; ? projekt budowy odwodnienia drogi; ? projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego kolidującego z inwestycją; ? inwentaryzację oraz gospodarkę zielenią. Część II zamówienia - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka ul. Unii Europejskiej w ramach zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - projekt budowlany". 1) W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się budowę: a) chodnika o szer. 2 m z betonowej kostki brukowej, b) trój-modułowej wiaty przystankowej o wym. 4m x 1,4m, c) jezdni o szer. 3,5 m z betonu asfaltowego modyfikowanego z wydzieloną zatoką autobusową o wym. 3 m x 69 m, d) pawilonu z zapleczem wc o wym. 2,6 m x 5 m. 2) Zamawiający jest w posiadaniu opracowanego w 2018 r. projektu koncepcyjnego przebudowy odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego. Koncepcja stanowi załącznik nr 4 b do niniejszych warunków i szczegółowo określa zakres prac projektowych, które zostaną wykonane na jego podstawie. Część III zamówienia - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zaborskiej w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany". 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zaborskiej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi. Projekt nie obejmuje ronda na skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi. Cały odcinek poddany przebudowie ma długość 300 m. Zakres inwestycji przedstawia załącznik nr 4 c. 2) Zakres przebudowy nie może wykraczać poza istniejący pas drogowy. W ramach zadania projektowego należy przewidzieć wymianę nawierzchni jezdni, wymianę przykanalików kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i włazów kanalizacyjnych. Zamawiający planuje także zmianę nawierzchni na kostkę brukową w obrębie miejsc postojowych. W projekcie uwzględnić należy korekty chodników w zakresie nawierzchni i rzędnych wysokościowych na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Mikołajskiej oraz zmianę szerokości chodnika przy narożniku budynku nr 8. Wszystkie chodniki będą wymagać inwentaryzacji i jeżeli będzie to konieczne należy przewidzieć uzupełnienie lub wymianę uszkodzonych kostek brukowych oraz krawężników. 3) Na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Mikołajskiej należy uwzględnić wycinkę istniejących drzew i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami zabezpieczonymi okratowaniem współgrającym z tym, które zostało wykonane przy ul. Jagiełły. 4) Oświetlenie uliczne jest własnością firmy Tauron, dlatego zlecona dokumentacja nie będzie obejmować swoim zakresem wymiany oświetlenia. 5) Projekt będzie wymagał opracowania koncepcji projektowej. Dopiero po uzgodnieniu przyjętych w koncepcji rozwiązań, możliwe będzie przystąpienie do realizacji dokumentacji budowlanowykonawczej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Pod Borem w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 61788.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kazimierz Walczak prowadzący działalność pn. Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT Kazimierz Walczak
Email wykonawcy: k.walczak@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wielkopolski
Kod pocztowy: 63-720
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100860.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka ul. Unii Europejskiej w ramach zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - projekt budowlany".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15447.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kazimierz Walczak prowadzący działalność pn. Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT Kazimierz Walczak
Email wykonawcy: k.walczak@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wielkopolski
Kod pocztowy: 63-720
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zaborskiej w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20325.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "BIURO INŻYNIERSKIE MK" SPÓŁKA JAWNA M. KRAWCZYK, K. STRZEŻYK
Email wykonawcy: biuromk@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 10, 32?602 Oświęcim
Kod pocztowy: 32-602
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16974.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16974.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63960.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie