Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

IPS ? Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w podziale na zadania częściowe nr 1- 4 na potrzeby projektu "Budowa...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078223-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-113 Łódź
Ulica
Traugutta
Nr telefonu
+48 422726806
Email
t.zajac@log.lodz.pl
Strona www
www.log.lodz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078223-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Łódzki Ośrodek Geodezji: IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w podziale na zadania częściowe nr 1- 4 na potrzeby projektu "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523294-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540045591-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Łódzki Ośrodek Geodezji, Krajowy numer identyfikacyjny 47083053600000, ul. Traugutta  21/23, 90-113  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48 422726806, e-mail t.zajac@log.lodz.pl, faks +48 422726800.
Adres strony internetowej (url): www.log.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w podziale na zadania częściowe nr 1- 4 na potrzeby projektu "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Nr sprawy OAZP.2710/20/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi. A) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zadanie częściowe nr 1 - zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej działania przeciw przemocy w rodzinie - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.1 OPZ; Zadanie częściowe nr 2 - zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej obsługę procesu umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.2 OPZ; Zadanie częściowe nr 3 - zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej działania wspierające rodziny z dysfunkcjami wychowawczymi - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.3 OPZ; Zadanie częściowe nr 4 - zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej proces przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.4 OPZ; B) W ramach realizacji każdej z czterech wymienionych powyżej części Zamawiający wymaga : 1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia (dalej PRZ) według wymagań opisanych w rozdziale VIII OPZ. 2. Zapewnienia możliwości działania dostarczonych aplikacji z systemem Active Directory (AD) użytkowanym przez Zamawiającego. 3. Zapewnienia konfigurowania ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień. 4. Instalacji dostarczanych aplikacji na serwerach wirtualnych umieszczonych na infrastrukturze przetwarzania danych Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych (dalej MCPD) udostępnionej przez Zamawiającego. 5. Przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonych aplikacji. 6. Zapewnienia wymiany danych (np. poprzez interfejs wymiany danych) dostarczonych aplikacji z systemami Zamawiającego,- dotyczy zadania częściowego nr 3 i nr 4 według zasad opisanych w OPZ załączniku nr 1.5. 7. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej (dalej DP). 8. Świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres nie krótszy niż 24 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 1.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określają wzory umów stanowiące załączniki nr 2.1 i nr 2.2. do Rozdziału II s.i.w.z. 1.3. Podane opisy funkcjonalności aplikacji należy traktować jako wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza oferowanie aplikacji o funkcjonalnościach lepszych niż żądane. 1.4. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanego przez Zamawiającego oprogramowania, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego oprogramowanie równoważne posiada funkcjonalność zgodną z opisaną przez Zamawiającego. 1.5. W celu wykazania, że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym w s.i.w.z. wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Formularz Nr 10 - oświadczenie dot. spełnienia przez oferowane aplikacje wszystkich wymaganych funkcjonalności i warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 1.6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 2.1 i nr 2.2. do Rozdziału II niniejszej s.i.w.z. 1.7. Prawo opcji w zadaniu częściowym nr 4:Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w ust. 1. 1.8. Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji, polegające na możliwości zwiększenia zakresu usług to jest: wykonania dodatkowych prac programistycznych polegających na dostosowaniu dostarczonej aplikacji, w tym w szczególności dostosowania interfejsów wymiany danych dostarczonej aplikacji do interfejsów aktualnie użytkowanych i przewidzianych do wdrożenia przez Zamawiającego systemów (elektronicznego obiegu dokumentów, systemu obsługującego wnioski elektroniczne, systemu Zintegrowane Finanse Miasta itp.), które to systemy nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 1.9. Opcją jest wykonania dodatkowych prac programistycznych określonych w ust.1.8. zleconych do wykonania w okresie od 1 czerwca 2019 do 30 listopada 2019 roku - maksymalnie 500 roboczogodzin. 1.10. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. 1.11. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 1.12. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy wraz z określeniem wielkości tego zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72262000-9

Dodatkowe kody CPV: 72265000-0, 80511000-9, 48700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie częściowe nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2018699.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sygnity S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod pocztowy: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25230.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25230.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25230.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zadanie częściowe nr 1 - zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej działania przeciw przemocy w rodzinie - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.1 OPZ;

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie częściowe nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218699.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sygnity S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod pocztowy: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 42540.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42540.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42540.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zadanie częściowe nr 2 - zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej obsługę procesu umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej- szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.2 OPZ

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie częściowe nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218699.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sygnity S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod pocztowy: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31990.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31990.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31990.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zadanie częściowe nr 3 - zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej działania wspierające rodziny z dysfunkcjami wychowawczymi - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.3 OPZ;

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie częściowe nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218699.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32272.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32272.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32272.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Prawo opcji w zadaniu częściowym nr 4:Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w ust. 1. 2. Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji, polegające na możliwości zwiększenia zakresu usług to jest: wykonania dodatkowych prac programistycznych polegających na dostosowaniu dostarczonej aplikacji, w tym w szczególności dostosowania interfejsów wymiany danych dostarczonej aplikacji do interfejsów aktualnie użytkowanych i przewidzianych do wdrożenia przez Zamawiającego systemów (elektronicznego obiegu dokumentów, systemu obsługującego wnioski elektroniczne, systemu Zintegrowane Finanse Miasta itp.), które to systemy nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 3. Opcją jest wykonania dodatkowych prac programistycznych określonych w ust. 2 zleconych do wykonania w okresie od 1 czerwca 2019 do 30 listopada 2019 roku - maksymalnie 500 roboczogodzin. 4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. 5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 6. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy wraz z określeniem wielkości tego zamówienia. Zakres opcjonalny. Cena brutto roboczogodziny: 246,00zł

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: